Tiếng anh 10 Global Success – Sách học sinh

0

Tiếng anh 10 – Global Success – Tìm Đáp Án sinh được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12. Sách được biên soạn theo hướng giao tiếp, giúp học sinh phát triển năng lực giao tiếp tiếng anh dưới bốn hình thức nghe, nói, đọc, viết thông qua sử dụng ngữ liệu (Ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp).

Đồng thời, Sách được biên soạn theo đường hướng lấy người học làm trung tâm, theo đó mọi hoạt động dạy học được thiết kế và rổ chức đều phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh và tạo điều kiện tối đa cho học sinh tham gia vào các hoạt động luyện tập và phát triển năng lực giao tiếp tiếng anh .


Sách Tiếng anh 10 Global Success xoay quanh bốn chủ điểm (Theme) gần gũi với học sinh: Cuộc sống của chúng ta (Our lives) ; xã hội của chúng ta (Our society); Môi trường của chúng ta (Our Environment) và tương lai của chúng ta (Our Future). Bốn chủ điểm này được cụ thể hóa thành 10 đơn vị học bài (Unit), mỗi đơn vị học bài tương ứng với một chủ đề (Topic). Sau mỗi chủ điểm là một bai ôn tập (Review), tập trung vào rèn luyện kiến thức ngôn ngữ và phát triển kĩ năng ngôn ngữ học sinh đã được học

Nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 10 Global Success:

UNIT 1 FAMILY LIFE

UNIT 2 HUMANS AND THE ENVIRONMENT

UNIT 3 MUSIC

REVIEW 1

UNIT 4 FOR A BETTER COMMUNITY

UNIT 5 INVENTIONS

REVIEW 2 

UNIT 6 GENDER EQUALITY

UNIT 7 VIET NAM AND INTERNATIONAL ORGANISATIONS

UNIT 8 NEW WAYS TO LEARN

REVIEW 3

UNIT 9 PROTECTING THE ENVIRONMENT

UNIT 10 ECOTOURISM

REVIEW 4
CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY.

Leave a comment