Thông tư 200 mới nhất của Bộ Tài chính và những điều bạn nên biết

0

Ngày 22/12/2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Thông tư số 200/2014 / TT-BTC. Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế Quyết định 15/2006 / QĐ-BTC.

Thông tư 244/2009 / TT-BTC. Để biết thêm thông tin chi tiết về Thông tư 200. Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.

Thông tư 200 áp dụng khi nào?

Thông tư 200/2014 / TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau ngày 01/01/2015.

Thông tư 200 thay thế quyết định nào?

Thông tư 200 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế Quyết định 15/2006 / QĐ-BTC, Thông tư 244/2009 / TT-BTC.

Thông tư 200 áp dụng cho loại hình doanh nghiệp nào?

Thông tư 200 hướng dẫn kế toán cho các doanh nghiệp thuộc mọi ngành, mọi thành phần kinh tế. Doanh nghiệp nhỏ và vừa đang thực hiện kế toán theo chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Áp dụng các quy định tại Thông tư này vào công tác kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của đơn vị.

Thông tư 200 có gì mới?

Một số điểm mới trong Thông tư 200 về Chế độ kế toán doanh nghiệp:

1. Được phép sử dụng ngoại tệ để ghi sổ kế toán

2. Tài khoản kế toán

 • Tài khoản tài sản không phân biệt ngắn hạn và dài hạn.
 • Loại bỏ các tài khoản: 129, 139, 142, 144, 159, 311, 315, 342, 351, 415, 431, 512, 531, 532 và tất cả các tài khoản offline.
 • Thêm tài khoản: 171, 353, 356, 357, 417
 • Thay đổi các tài khoản: 121, 128, 222, 228, 229, 242, 244, 341, 343, 411, 421, 521.

3. Báo cáo tài chính

 • Thông tin bắt buộc trong báo cáo tài chính không còn là “Thuế và các khoản nộp Nhà nước”
 • Giai đoạn lập báo cáo tài chính giữa niên độ sẽ bao gồm báo cáo tài chính quý (cho quý IV) và báo cáo tài chính bán niên (trước đây chỉ có báo cáo tài chính quý bắt buộc và không có báo cáo tài chính quý IV).
 • Bổ sung quy định mới về xây dựng nguyên tắc kế toán và báo cáo tài chính khi doanh nghiệp không đáp ứng được các giả định về hoạt động liên tục
 • Sửa đổi, bổ sung nhiều mục của Bảng cân đối kế toán
 • Phần thuyết minh báo cáo tài chính cũng có nhiều thay đổi và bổ sung các chỉ tiêu sau:
  + Bổ sung đặc điểm kinh doanh: chu kỳ sản xuất kinh doanh bình thường, cơ cấu doanh nghiệp
  + Phần chính sách kế toán áp dụng chia chỉ tiêu cụ thể cho 2 trường hợp doanh nghiệp đạt giả định hoạt động liên tục và doanh nghiệp không
  + Phần thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Bảng cân đối kế toán bổ sung thêm các khoản mục: nợ khó đòi, nợ vay và nợ thuê tài chính; Công việc dở dang dài hạn …

4. Chứng từ kế toán

Doanh nghiệp được chủ động xây dựng, thiết kế mẫu chứng từ kế toán nhưng phải đáp ứng yêu cầu của Luật kế toán và đảm bảo công khai minh bạch.

Các loại chứng từ kế toán tại Phụ lục 3 Thông tư chỉ mang tính chất hướng dẫn. Trường hợp doanh nghiệp không thể tự xây dựng, thiết kế thì có thể áp dụng Phụ lục 3.

5. Sổ kế toán

Doanh nghiệp được phép xây dựng mẫu sổ kế toán riêng. Nhưng cần đảm bảo thông tin về các giao dịch kinh tế được cung cấp đầy đủ và minh bạch. Trường hợp không tự xây dựng được thì áp dụng hình thức sổ kế toán theo Phụ lục 4 của Thông tư.

Ngoài ra, có quy định mới hướng dẫn việc chuyển đổi số dư trên sổ kế toán.

Mẫu Thông tư 200

Một trong những điểm mới của Thông tư 200 là quy định về sử dụng chứng từ kế toán và lập báo cáo tài chính:

 • Tài chính: Tất cả các loại tài liệu chỉ mang tính chất hướng dẫn. Doanh nghiệp được phép tự thiết kế biểu mẫu phù hợp với yêu cầu quản lý và đặc điểm hoạt động.
 • Báo cáo tài chính: Bổ sung, sửa đổi nhiều chỉ tiêu của Báo cáo tài chính, Bổ sung chỉ tiêu Giảm lãi trên cổ phiếu kết quả kinh doanh. Bổ sung, sửa đổi một số chỉ tiêu của BLTTDS. Thuyết minh báo cáo tài chính gần như hoàn toàn mới, được xây dựng trên nguyên tắc minh bạch, công khai và linh hoạt.

Hệ thống tài khoản Thông tư 200

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán mới nhất theo Thông tư 200/2014 / TT – BTC áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi ngành, mọi thành phần kinh tế. Doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hạch toán theo chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng quy định tại Thông tư 200.

Hệ thống chi tiết từng tài khoản kế toán doanh nghiệp như nguyên tắc, kết cấu tài khoản, phương pháp hạch toán cho từng tài khoản kế toán theo Thông tư 200, …

Cụ thể, danh sách hệ thống tài khoản của Thông tư 200 bao gồm các mục sau:

 • Loại tài khoản tài sản
 • Loại tài khoản phải trả
 • Loại tài khoản vốn chủ sở hữu
 • Loại tài khoản doanh thu
 • Loại tài khoản Chi phí sản xuất kinh doanh
 • Loại tài khoản thu nhập khác
 • Loại tài khoản chi phí khác
 • Loại tài khoản Xác định kết quả kinh doanh

Như vậy, trên đây là những thông tin liên quan đến Thông tư 200 mà chúng tôi đã chia sẻ đến bạn đọc. Hi vọng những thông tin này sẽ hữu ích với bạn. Chúc may mắn!

Xem thêm nhiều bài mới tại : Thủ Thuật
Leave a comment