Browsing Tag

giáo án 8 toán

Giáo án Ankan Hóa Học 11

Hoạt Động 1: GV: Biết chất đầu tiên trong dãy ankan là metan: CH4, hãy lập công thức các chất đồng đẳng tiếp theo? (10 chất) GV: CT chung cho dãy?GV: Hướng dẫn học…