Surname là gì? Ý nghĩa của từ First Nam Surname và Given Name là gì

0

Họ là gì? Ý nghĩa của từ First Nam Họ và Tên là gì

Trong quá trình đó, hãy đăng ký tài khoản trên Website 1 sử dụng để sử dụng các dịch vụ như mua bán, trao đổi, … mà họ cần thông tin chính xác nhất của bạn, đặc biệt là các website nước ngoài. Các bạn có để ý không, trên phần đăng ký có phần Họ Không? Vì vậy, các bạn có bối rối và đặt câu hỏi:

Tôi dám khẳng định là có nên bài viết này tôi sẽ giải thích Họ là gì để bạn điền thông tin chính xác nhất trên Website để nhận thông tin hoặc sử dụng các dịch vụ của Website đó.

Họ là gì?

Ý nghĩa của từ Họ trong tiếng anh có nghĩa là Họ, nghĩa là Họ và tên trong tên của bạn. Ví dụ: Nếu bạn tên là Trần Văn Tèo thì họ Trần là Họ. Phía trong, TênTên Trong ví dụ trên, Given Name có nghĩa là Tèo.

Trong bài viết trước của tôi nó nói, Tên, Họ là gì? thì Last Name = Family Name = Surname = Last Name. 3 từ để có cùng nghĩa đó là Họ. Vì vậy, trên Website nếu đã ghi Họ thì chắc chắn sẽ không có hai chữ kia và ngược lại.

Do đó, nếu một trang web có biểu mẫu đăng ký có tên SurName, thì nó phải có Given Name, nghĩa là điền họ và tên của bạn.

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là gì ?
Leave a comment