Sách get it up 1,2,3 download

0

Bộ sách Get it up được biên soạn nhằm giúp học sinh tiểu học
củng cố và phát triển thêm kỹ năng đọc, viết tiếng Anh. Sách được biên
soạn với nhiều dạng bài tập theo chuẩn đầu ra của bộ Giáo dục và Đào
tạo, đáp ứng các kỳ thi tiếng Anh quốc tế. 

CLICK LINK DOWNLOAD SÁCH TẠI ĐÂY.

CLICK LINK DOWNLOAD SÁCH ĐÁP ÁN (1,2,3,4,5) TẠI ĐÂY

Leave a comment