Quyết định 432/QĐ-BTTTT thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản được sửa đổi, bổ sung

0

tailieuluat

Quyết định số 432/QĐ-BTTTT 2020

Quyết định 432/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phải có 05 tỷ đồng bảo đảm hoạt động mới được thành lập nhà xuất bản

Đây là nội dung được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Quyết định 432/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 27/3/2020.
Theo đó, cơ quan chủ quản nhà xuất bản lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Xuất bản, In và Phát hành).

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Thành phần hồ sơ cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản gồm: Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản; Đề án thành lập nhà xuất bản và giấy tờ chứng minh có đủ các điều kiện quy định tại Điều 13 Luật Xuất bản. Thời hạn giải quyết là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đáng chú ý, việc thành lập nhà xuất bản phải có đủ các điều kiện sau đây: Có ít nhất 05 tỷ đồng để bảo đảm hoạt động xuất bản; Trụ sở của nhà xuất bản có diện tích phù hợp, đáp ứng quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc; Có người đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 17 của Luật Xuất bản để bổ nhiệm Tổng giám đốc (Giám đốc), Tổng biên tập và có ít nhất 05 biên tập viên cơ hữu;…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/4/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Thông tin được Themusicofstrangers.film VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Leave a comment