Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word

0

Trong Word 2016, nhiều phương trình ký tự có thể được sử dụng để sử dụng + tên của biểu tượng :

Để chèn các ký tự trong một phương trình toán học thuộc bảng chữ cái Hy Lạp, chỉ cần nhập + Tên của biểu tượng bắt đầu.

Nguồn : thuthuatmaytinh.vn

Leave a comment
Enable referrer and click cookie to search for faaf068cdeb8e719 d87b67033959152f [] 2.7.3