Phiếu báo nghỉ dạy đột xuất

0

Phiếu báo nghỉ dạy đột xuất là biểu mẫu được cá nhân giảng viên lập ra khi có nhu cầu nghỉ đột xuất mà không thông báo trước. 

Nội dung trong mẫu phiếu cần trình bày rõ thông tin cán bộ giảng viên, tên học phần, lớp, thời gian nghỉ, thời gian dạy và trình bày rõ lý do nghỉ. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi và tải mẫu tại đây.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ………
ĐƠN VỊ …………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

PHIẾU BÁO NGHỈ GIỜ ĐỘT XUẤT

Học kỳ ……. Năm học 20…… – 20…..

– Người đề nghị: ………………………Mã số CB:…………………………………

Tên học phần

Mã HP

Nhóm

(Tổ TH)

Sĩ số

Thời gian nghỉ

Thời gian dạy bù

Ngày nghỉ

Tiết BĐ

Số tiết

Ngày dạy bù

Tiết BĐ

Số tiết

– Email:…………………………………. Điện thoại:……………………………

– Lý do nghỉ (GV cần ghi cụ thể):

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

– Ghi chú: Sau khi có kết quả xử lý của Phòng Đào tạo thì giảng viên phải thông báo cho sinh viên biết lịch dạy bù và lịch này không cập nhật trên thời khóa biểu của giảng viên.

…..ngày …… tháng …… năm 20……
TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRƯỞNG BỘ MÔN

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

Phần xử lý của Phòng Đào tạo:.

Ngày tiếp nhận: …./…./……..

Kết quả xử lý:………………………………………………………

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Người xử lý: ……………………Chữ ký:…………………….

* Ý kiến của lãnh đạo Phòng Đào tạo (nếu có): …………Chữ ký:………..

Leave a comment