Nếu Như Anh Là Lý Bạch – Hoa Thần Vũ, Phạm Viên Viên

0

Nếu Như Anh Là Lý Bạch – 如果你是李白

(Cut Cuộc Chiến Thiên Lại)

Nguyên xướng: Hoa Thần Vũ & Phạm Viên Viên

Lyrics:

Nǐ yòu bùshì lǐbái bùyòng shuō shī de duìbái

Bùyòng jiǔ hòu ānpái làngmàn de jiāodài

Gǎnqíng suīrán shībài hái hǎo tiándiǎn hěn jīngcǎi

Xièxiè nǐ de zhāodài zhè yīcì de dān wǒ lái mǎi yuánliàng wǒ xīnqíng hái yúkuài

Wèishéme yào fēnkāi wǒ lián cāi yě bùxiǎng cāi

Wǒ bùshì yōngcái nǐ bùshì tiāncái yě bùshì shānghài wǒ nà zhǒng réncái

Bù ài jiù bù ài líkāi jiù bàibài wǒ bùxiǎng tīng shénme wǒmen hébulái

Wǒ yǒu jiémù zài pái yǒu hěnduō dōngxī xiǎng mǎi

Rúguǒ nǐ shì lǐbái mèilì liú gěi hòu rén chóngbài bié zǔ’àile wǒ de wǔtái

Wèishéme yào fēnkāi wǒ lián cāi yě bùxiǎng cāi

Hǒ bùshì sāngtián nǐ bùshì cānghǎi nǐ bù yào yǐwéi nǐ tèbié kě’ài

Hěnduō rén liàn’ài hěnduō rén fēnkāi wǒ bù huì yǐwéi wǒ tèbié shībài

Wǒ bùshì yōngcái nǐ bùshì tiāncái yě bùshì shānghài wǒ nà zhǒng réncái

Bù ài jiù bù ài nán āi jiù bù āi zhǐ gěi nǐ yī fēnzhōng xiǎng xiǎng zěnme shuō bàibài

Chuáng qián míngyuèguāng yí shì dìshàng shuāng

Jǔ tóu wàng míng yuè dītóu sī gùxiāng

Wǒ bùshì yōngcái nǐ bùshì tiāncái yě bùshì shānghài wǒ nà zhǒng réncái

Bù ài jiù bù ài nán āi jiù bù āi zhǐ gěi nǐ yī fēnzhōng xiǎng xiǎng zěnme shuō bàibài

 

Leave a comment