Mộ Hạ – Đẳng Thập Ma Quân

0

Mộ Hạ – Đẳng Thập Ma Quân

Ta và chàng cùng nắm tay trên cầu. Không mong cầu sang giàu chỉ mong bên nhau trọn đời (Mộng Dao)

Lyrics:

Yín huī míao dàn dí shí qíao

Qíao biān xī xì dí chúi tíao

Fēng chuī zhī liǔ shé xì yāo

Tóng yáo shēng shēng bàn zhǎng yāo

Wū péng shuǐ mìan fēng jì líao

Bò yún dàn dàn yuè chū qíao

Jiāng shàng hùa fǎng xūn xiāng rào

Dēng nuǎn jiǔ tàng zhī jǐ yāo

Xī yuè dōng luò tiān sè wēi yào

Bàn zūn qīng jiǔ zhēn dé xiāo yáo

Bái yī zòng mǎ fēng líu nían shǎo

Jiā rén qīng chéng húi móu qiǎn xìao

Yù dí shēng shēng yuè sè jiǎo jiǎo

Qǐ wǔ piān piān qīng yǐng yǎo tiǎo

Yīn yúan shù xìa gòng qíu yuè lǎo

Zhí shǒu mù mù zhāo zhāo

Zhǎng yè wēn róu yíng guāng zhào

Mǎn chéng jǐn xìu dēng huǒ yào

Lǎo jiē xiǎo xìang fù xuān xiāo

Xì tái fēng yuè zēng xīn mào

Qīng shā zhē mìan wǔ líng qiǎo

Pí pá rào líang yīn niǎo niǎo

Chàng bà xī xiāng kè zùi xìao

Tuī bēi hùan zhǎn dù líang xiāo

Xī yuè dōng luò tiān sè wēi yào

Bàn zūn qīng jiǔ zhēn dé xiāo yáo

Bái yī zòng mǎ fēng líu nían shǎo

Jiā rén qīng chéng húi móu qiǎn xìao

Yù dí shēng shēng yuè sè jiǎo jiǎo

Qǐ wǔ piān piān qīng yǐng yǎo tiǎo

Yīn yúan shù xìa gòng qíu yuè lǎo

Zhí shǒu mù mù zhāo zhāo

Xī yuè dōng luò tiān sè wēi yào

Bàn zūn qīng jiǔ zhēn dé xiāo yáo

Bái yī zòng mǎ fēng líu nían shǎo

Jiā rén qīng chéng húi móu qiǎn xìao

Yù dí shēng shēng yuè sè jiǎo jiǎo

Qǐ wǔ piān piān qīng yǐng yǎo tiǎo

Yīn yúan shù xìa gòng qíu yuè lǎo

Zhí shǒu mù mù zhāo zhāo

 

Leave a comment