Mẫu giấy thanh toán tạm ứng: Mẫu 04-TT, Mẫu C42-BB

0

Giấy thanh toán tạm ứng là chứng từ kế toán ban hành kèm theo Thông tư 200, thông tư 133, thông tư 107 liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán. Sau khi lập xong giấy thanh toán tiền tạm ứng, kế toán thanh toán chuyển cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc doanh nghiệp duyệt.

1. Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 200

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính, áp dụng mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ như sau:

Đơn vị: ……….
Bộ phận: …….
Mẫu số: 04 – TT
(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC
ngày 24/12/2014 của BTC)

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

Ngày … tháng … năm …

Số: ………………………..
Nợ: ……………………….
Có: ………………………..

– Họ và tên người thanh toán: ……………………………………………………………………….

– Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………………………………………………..

– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I- Số tiền tạm ứng

……………………………..

  1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

……………………………..

  1. Số tạm ứng kỳ này:

……………………………..

– Phiếu chi số: ………….ngày ………

……………………………..

– Phiếu chi số: ………….ngày ………

……………………………..

– ….

……………………………..

II- Số tiền đã chi

……………………………..

  1. Chứng từ số ………… ngày ……..

……………………………..

  1. …..

……………………………..

III- Chênh lệch

……………………………..

  1. Số tạm ứng chi không hết (I – II)

……………………………..

  1. Chi quá số tạm ứng (II – I)

……………………………..

Giám đốc
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Kế toán thanh toán
(Ký, họ tên)
Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)

2. Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 133

Theo thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ tài chính, áp dụng mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ như sau:

Đơn vị:………………………….

Bộ phận:……………………….

Mẫu số 04 – TT

(Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT- BTC

ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

Ngày … tháng … năm …

Số: ………………………..
Nợ: ……………………….
Có: ……………………….

– Họ và tên người thanh toán:……………………………………………………………….

– Bộ phận (hoặc địa chỉ):………………………………………………………………………

– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I- Số tiền tạm ứng

……………………………..

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

……………………………..

2. Số tạm ứng kỳ này:

……………………………..

– Phiếu chi số: ………….ngày ………

……………………………..

– Phiếu chi số: ………….ngày ………

……………………………..

– ….

……………………………..

II- Số tiền đã chi

……………………………..

1. Chứng từ số ………… ngày ……..

……………………………..

2. …..

……………………………..

III- Chênh lệch

……………………………..

1. Số tạm ứng chi không hết (I – II)

……………………………..

2. Chi quá số tạm ứng (II – I)

……………………………..

Giám đốc
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Kế toán

thanh toán
(Ký, họ tên)

Người đề nghị

thanh toán
(Ký, họ tên)

3. Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 107

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mu số: C42-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày…..tháng ……năm………

– Họ và tên người thanh toán:…………………………………………………………..

– Bộ phận (hoặc địa chỉ):……………………………………………………..

– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I. Số tiền tạm ứng

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

2. Số tạm ứng kỳ này:

– Phiếu chi số………………. ngày ……………..

– Phiếu chi số………………. ngày ……………..

– ….

II. Số tiền đề nghị thanh toán

1. Chứng từ: ……………số…………….. ngày………………….

2 …………………………………………………………………….

III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại

IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung

THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN
THANH TOÁN

(Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, họ tên)

4. Hướng dẫn lập Giấy thanh toán tiền tạm ứng

1. Góc trên bên trái của Giấy thanh toán tiền tạm ứng ghi rõ tên đơn vị, tên bộ phận nơi người tạm ứng làm việc.

2. Ghi rõ họ tên, bộ phận làm việc của người thanh toán.

3. Bảng kê thanh toán: Căn cứ vào chỉ tiêu của cột A để ghi nội dung tương ứng vào cột 1 như sau:

Mục I – Số tiền tạm ứng: Gồm số tiền tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết và số tạm ứng kỳ này:

+ Mục 1: Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết, ghi số tiền tương ứng sang cùng hàng tại cột 1.

+ Mục 2: Số tạm ứng kỳ này: Căn cứ vào các phiếu chi tạm ứng để ghi, mỗi phiếu chi ghi 1 dòng.

Mục II – Số tiền đã chi: Căn cứ vào các chứng từ chi tiêu của người nhận tạm ứng để ghi vào mục này. Mỗi chứng từ chi tiêu ghi 1 dòng.

Mục III – Chênh lệch: Là số chênh lệch giữa Mục I và Mục II.

+ Nếu số tạm ứng chi không hết ghi vào dòng 1 của Mục III, số tiền tương ứng bên cột 1 bằng Số tiền mục I – Số tiền mục II.

+ Nếu chi quá số tạm ứng ghi vào dòng 2 của Mục III, số tiền tương ứng bên cột 1 bằng Số tiền mục II – Số tiền mục I.

Sau khi lập xong giấy thanh toán tiền tạm ứng, người thanh toán chuyển cho kế toán thanh toán hoàn thiện các nội dung theo chuyên môn kế toán. Kế toán thanh toán chuyển cho kế toán trưởng soát xét và Giám đốc doanh nghiệp (người có thẩm quyền) duyệt. Giấy thanh toán tiền tạm ứng kèm theo chứng từ gốc được dùng làm căn cứ ghi sổ kế toán.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

  • Mẫu số 01 – TT: Phiếu thu
  • Mẫu số 02 – TT: Phiếu chi mới nhất 2020
Leave a comment