Mã hoá Drive của BitLocker – Mở khóa dữ liệu bị khóa hoặc Removable Drive

0

Cách mở dữ liệu hoặc ổ đĩa di động bị khóa bằng mã hóa ổ BitLocker

Thông tin

Phần này sẽ chỉ cho bạn cách mở ổ dữ liệu bên trong hoặc ổ đĩa di động (ví dụ: ổ đĩa flash USB hoặc ổ đĩa ngoài) đã bị khóa bằng Mã hóa ổ đĩa BitLocker trong Windows 7 và hiện không thể truy cập được.

Thông thường, các ổ đĩa sẽ bị khóa sau khi bạn đăng xuất hoặc khởi động lại máy tính.

Báo động

Nếu bạn quên hoặc mất mật khẩu cho dữ liệu hoặc ổ đĩa di động của mình, thì bạn phải có khóa khôi phục BitLocker đó để có thể mở khóa và truy cập lại vào ổ đĩa.

Bạn nên có một bản sao của khóa khôi phục BitLocker của mình nếu bạn đã làm những gì được đề xuất trong bước 6 hoặc 11 của TÙY CHỌN MỘT trong hướng dẫn bên dưới để lưu khóa khôi phục để lưu, lưu và in lại khóa khôi phục hoặc ghi lại khóa khôi phục một nơi nào đó để giữ an toàn.

Phương pháp 1: Để mở khóa dữ liệu hoặc ổ đĩa di động bằng BitLocker Wizard

đầu tiên. Bạn có thể làm được bước 2 hoặc 3 bên dưới vì tùy chọn nào bạn muốn sử dụng.

2. Mở Bảng điều khiển (biểu tượng) , nhấn vào . biểu tượng Mã hóa ổ đĩa BitLocker thuộc về BitLocker và nhấp vào liên kết Mở khóa Drive cho ổ khóa bạn muốn mở khóa. (xem ảnh chụp màn hình bên dưới)

Mã hóa ổ đĩa BitLocker

A) Nếu được nhắc với UAC, hãy nhấp vào Đúng .

B) Đóng Bảng điều khiển và đi tới Bước 4 hoặc là bước 5 .

HOẶC LÀ

3. Mở Máy vi tính cửa sổ, nhấp chuột phải vào ổ khóa bạn muốn mở khóa và nhấp vào Mở khóa Drive. (xem ảnh chụp màn hình bên dưới)

Mã hóa ổ đĩa BitLocker - Mở khóa dữ liệu đã khóa hoặc Ổ đĩa di động bị khóa-internal.jpg

A) Nếu được nhắc với UAC, hãy nhấp vào Đúng.

B) Đi tới Bước 4 hoặc là bước 5 .

4. Nhập mật khẩu để mở khóa Drive này

A) Nhập mật khẩu và nhấp vào Mở khóa . (xem ảnh chụp màn hình bên dưới bước 5A)
Chú ý: Mật khẩu sẽ dài ít nhất 8 chữ cái và / hoặc số .

B) Chuyển đến bước 6.

5. Để nhập “Khóa khôi phục BitLocker” để mở khóa Drive

Chú ý: Bước này nếu bạn làm mất hoặc quên mật khẩu của ổ đĩa này .

A) Nhấp vào liên kết Tôi quên mật khẩu của tôi . (xem ảnh chụp màn hình bên dưới)

194510d1327309357-bitlocker-drive-encryption-unlock-locked-data-removable-drive-forgot-5369612-2995920

B) Sử dụng số “ID khóa khôi phục” được cung cấp trong ảnh chụp màn hình bên dưới, xác định vị trí Khóa khôi phục BitLocker cho ổ đĩa này, sau đó nhấp vào Nhập khóa khôi phục . (xem ảnh chụp màn hình bên dưới)

194511d1327309357-bitlocker-drive-encryption-unlock-locked-data-removable-drive-step1-4305866-6465634

Mã hóa BitLocker Encryption - Mở khóa dữ liệu đã khóa hoặc Ổ đĩa di động-step2a.jpg

Mã hóa BitLocker Encryption - Mở khóa dữ liệu đã khóa hoặc Ổ đĩa di động-step2b.jpg

C) Nhập số khóa khôi phục BitLocker dài và nhấp vào tiếp theo . (xem ảnh chụp màn hình bên dưới)

194514d1327309390-bitlocker-drive-encryption-unlock-locked-data-removable-drive-step3-2506376-6469605

D) Nhấp vào hoàn thành và tiếp tục bước 6.

Chú ý: Nếu bạn quên mật khẩu của mình, bạn có thể nhấp vào Quản lý BitLocker , và Thay đổi mật khẩu để mở khóa ổ đĩa để tạo ra một mật khẩu mở khóa mới sử dụng .

194515d1327309390-bitlocker-drive-encryption-unlock-locked-data-removable-drive-step4-7636025-4486518

6. Giờ đây, các ổ đĩa sẽ được mở khóa cho đến khi bạn đăng xuất hoặc khởi động lại máy tính lần sau.

Mã hóa ổ đĩa BitLocker - Mở khóa dữ liệu đã khóa hoặc ổ đĩa có thể tháo rời-unlock_internal.jpg

Phương pháp 2: Để mở khóa dữ liệu hoặc ổ đĩa di động trong Command Prompt

đầu tiên. Mở cửa dấu nhắc lệnh nâng cao , sau đó làm bước 2 hoặc 3 bên dưới để xem bạn muốn sử dụng tùy chọn nào.

2. Sử dụng mật khẩu để mở khóa Drive này

A) Trong cửa sổ lệnh nâng lên, nhập lệnh bên dưới và nhấn Enter. (xem ảnh chụp màn hình bên dưới)
Chú ý: Thay thế E: trong lệnh bên dưới với ký tự ổ đĩa của ổ bị khóa mà bạn muốn mở khóa thay thế .

quản lý-bde -unlock E: -mật khẩu mở khóa

194517d1327309390-bitlocker-drive-encryption-unlock-locked-data-removable-drive-cmd-password-3979225-1225617

B) Khi được nhắc trong cửa sổ nhắc lệnh nâng cao, hãy nhập mật khẩu cho ổ đĩa và nhấn Enter.

GHI CHÚ: Bạn sẽ không thấy mật khẩu khi nhập. Mật khẩu phải dài ít nhất 8 chữ cái và / hoặc số .

C) Chuyển sang Bước 4 .

3. Sử dụng “Khóa khôi phục BitLocker” để mở khóa Drive

Chú ý: Bước này nếu bạn làm mất hoặc quên mật khẩu của ổ đĩa này .

A) Xác định vị trí Khóa khôi phục BitLocker cho ổ đĩa này. (xem ảnh chụp màn hình bên dưới)

Mã hóa BitLocker Encryption - Mở khóa dữ liệu đã khóa hoặc Ổ đĩa di động-step2a.jpg

Mã hóa BitLocker Encryption - Mở khóa dữ liệu đã khóa hoặc Ổ đĩa di động-step2b.jpg

B) Trong cửa sổ lệnh hiện lên, gõ lệnh bên dưới và nhấn Enter. (nhìn bức ảnh bên dưới)

Chú ý: Thay thế E: làm theo lệnh bên dưới với ký tự ổ của ổ khóa bạn muốn mở khóa và thay thế Khóa khôi phục BitLocker bằng lệnh dưới đây với phím khôi phục số lượng thực tế cho ổ đĩa.

quản lý-bde -unlock E: -rp Khóa khôi phục BitLocker

194518d1327309396-bitlocker-drive-encryption-unlock-locked-data-removable-drive-cmd-recovery_key-6453624-1484856

C) Chuyển sang Bước 4 .

4. Các ổ đĩa sẽ luôn được mở khóa cho đến khi bạn đăng xuất hoặc khởi động lại máy tính lần sau.

Nguồn : thuthuatmaytinh.vn

Leave a comment