Mẫu C6-08/NS: Phiếu chuyển khoản

0

Themusicofstrangers.film mời các bạn cùng tham khảo Mẫu C6-08/NS: Phiếu chuyển khoản mới nhất năm 2020.

Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/03/2020 sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn cùng theo dõi và tải mẫu tại đây.

Không ghi vào khu vực này

KHO BẠC NHÀ NƯỚC ….. Mẫu số C608/KB
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: ……..……

PHIẾU CHUYỂN KHOẢN

Lập ngày …… tháng …… năm …….

Tên tài khoản nợ: …………………………………………………

Tên tài khoản có: …………………………………………………

Nội dung: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Mục lục NSNN (nếu có). Mã NDKT: … Mã chương: … Mã ngành KT: …

Nợ TK: ……………………

Có TK: ……………………

Số tiền ghi bằng số

……………………

Số tiền ghi bằng chữ: ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Ngày … tháng … năm …

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Leave a comment