Kịch bản chương trình đại hội hợp tác xã

0

Đại hội hợp tác xã nhằm báo cáo tổng kết hoạt động của HTX trong suốt một năm và sau đó bầu ra Đoàn chủ tịch, Chủ toạ hội nghị, Bầu Thư ký hội nghị. Sau đây, Themusicofstrangers.film xin giới thiệu đến các bạn Mẫu kịch bản chương trình đại hội hợp tác xã được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải trong bài viết dưới đây. Mời các bạn cùng tham khảo.

Kịch bản chương trình đại hội hợp tác xã

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN THƯỜNG NIÊN HTX

PHẦN I: NGHI THỨC

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu

3. Thông qua chương trình Đại hội.

4. Giới thiệu, bầu Đoàn chủ tịch, Chủ toạ hội nghị, Bầu Thư ký hội nghị – Ban Kiểm tra tư các đại biểu (nếu có).

PHẦN II: NỘI DUNG

1. Báo cáo tổng kết sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ (năm) trước.

2. Phương hướng, kế hoạch sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ (năm) tiếp theo.

3. Báo cáo công khai tài chính HTX năm 20… và nhiệm kỳ.

4. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát (kiểm soát viên) nhiệm kỳ (năm) trước.

5. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (năm) trước.

6. Báo cáo dự thảo Điều lệ HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012.

7. Báo cáo kết quả đánh giá phân loại HTX theo Thông tư 01/2006/TT-BKH nghày 19/01/2006.

8. Thông qua định mức tiền công, tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (kiểm soát viên).

9. Thông qua dự thảo phân phối thu nhập.

10. Tóm tắt nội dung cần tập trung thảo luận và gợi ý thảo luận.

11. Đại biểu thành viên thảo luận.

12. Đại hội biểu quyết từng phần từ 1 đến 9.

13. Ban quản trị (Hội đồng quản trị), Ban kiểm soát (kiểm soát viên) nhiệm kỳ cũ từ chức.

14. Thông qua danh sách thành viên mới hoặc thành viên xin ra khỏi HTX.

15. Bầu mới (hoặc bầu bổ sung) Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (kiểm soát viên) HTX (nếu có).

– Đoàn chủ tịch giới thiệu cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Kiểm soát viên); cách bầu cử.

– Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội về số lượng, giới thiệu danh sách, cách bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát HTX (kiểm soát viên).

– Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo số lượng đại biểu dự đại hội trước khi bầu cử.

– Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách Ban bầu cử, đại hội biểu quyết bằng cách bỏ phhiếu kín hoặc giơ tay.

– Ban bầu cử thông qua thể lệ bầu cử: Cách bầu cử, phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, điều kiện trúng cử.

16. Tiến hành công tác bầu cử: gồm có 4 vòng

Vòng 1: Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách bầu Hội đồng quản trị.

Vòng 2: Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách Ban kiểm soát (kiểm soát viên).

Vòng 3: Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách bầu Chủ tịch trong số thành viên Hội đồng quản trị.

Vòng 4: Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách bầu Trưởng Ban kiểm soát trong số uỷ viên Ban kiểm soát (HTX có một kiểm soát viên thì không bầu Trưởng Ban kiểm soát).

Mỗi vòng, Ban bầu cử phát phiếu bầu cho đại biểu thành viên sau đó thu phiếu về, kiểm phiếu và công bố kết quả trúng cử (thông qua biên bản kiểm phiếu).

Hội đồng quản trị, Ban kiển soát (kiểm soát viên) ra mắt, Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu hứa hẹn.

17. Ban thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội và chương trình, kế hoạch hoạt động của HTX trong nhiệm kỳ mới; xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Ban thư ký Đại hội có nhiệm vụ ghi chép, tổng hợp đầy đủ, trung thực tất cả các ý kiến của các đại biểu dự hội nghị và ý kiến chỉ đạo của đại biểu cấp trên.

18. Phát biểu ý kiến của đại biểu khách mời.

PHẦN III: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội chính thức.

2. Tuyên bố bế mạc Đại hội

Leave a comment