Khoảnh Khắc Gặp Được Anh – Tát Đỉnh Đỉnh

0

Video:

Tên bài hát: Khoảnh khắc gặp được anh

Ca sĩ: Tát Đỉnh Đỉnh

Lyrics: Nhạc phim “Lê hấp đường phèn”

Lời:

Zhè yī miǎo xìang mèng yībān de xīntìao zhǐyǒu nǐ nénggòu míngliǎo

Nǐ de yǎnjīng xìang xīngxīng zài wǒ yèkōng shǎnyào

Dì yī cì qiān nǐ de shǒuxīn

Lùanle hūxī rúcǐ chénmí

Jìu xìang shì zhāi qǔle xīngxīng

Nà bān xìngyùn

Zhè yī miǎo xìang mì yībān de wèidào shì nǐ gěi wǒ de xìnhào

Nǐ de yǒngbào xìang hǎidǎo wéifēng nuǎn nuǎn wéirào

Dì yī cì quèdìng nǐ de xīn

Bùnéng xiāngxìn shīle yǎnjīng

Xiǎng péi nǐ qù měi gè tiānmíng

Dài nǐ fēixíng

Zài dàdà de shìjiè

Wēnróu de wò jǐn

Nǐ shǒuhù de mìmì

Chùdìan bān de jīngxǐ rúcǐ xìngyùn

Shì nǐ gěi de yīngxǔ

Bào jǐn nǐ de yǒngqì

Cóngcǐ bù zài fēnlí

Ài de méiyǒu dàolǐ

Dāng yùjìan nǐ

Dì yī cì kàn dào nǐ de wéixìao wǒ jìu diūle xīn mìngzhòng zhùdìng

Xiǎng hé nǐ lā zhuóshǒu dào cǎihóng shàngqù lǚxíng zhāi yī kē xīng

Tōu tīng nǐ měi yī ge xīnqíng

Ràng xīngxīng qù yúan nǐ měi gè mèngjìng

Shōucáng nǐ měi yīgè biǎoqíng

Nà shì shǔyú wǒ de sìjì

Zhè yī miǎo xìang mì yībān de wèidào shì nǐ gěi wǒ de xìnhào

Nǐ de wéixìao xìang hǎidǎo wéifēng nuǎn nuǎn wéirào

Dì yī cì quèdìng nǐ de xīn

Bùnéng xiāngxìn shīle yǎnjīng

Xiǎng péi nǐ qù měi gè tiānmíng

Dài nǐ fēixíng

Zhè yī miǎo hǎifēng wēi tían de wèidào shì nǐ gěi wǒ de xìnhào

Zhè yī miǎo yángguāng yīyàng de wéixìao

Xìang shuǐmì táo qīng qīng yǎo zhànfàng ài dì měimìao

Zhè yī miǎo xìang mèng yībān de xīntìao

Nǐ de yǎnjīng xìang xīngxīng zài wǒ yèkōng shǎnyào

Dì yī cì qiān nǐ de shǒuxīn

Lùanle hūxī rúcǐ chénmí

Bào jǐn nǐ de yǒngqì

Cóngcǐ bù zài fēnlí

Ài de méiyǒu dàolǐ

Dāng yùjìan nǐ

 

Leave a comment