Impossible – Shontelle

0

Lyrics/ Lời dịch

I remember years ago

Anh nhớ những năm trước đây

Someone told me I should take​

Có ai đó đã nói với anh rằng anh nên

Caution when it comes to love​

Cẩn thận khi đến với tình yêu

I did​

Anh đã làm vậy

And you were strong and I was not​

Và em rất mạnh mẽ nhưng anh thì không

My illusion, my mistake​

Những ảo tưởng và những sai lầm của anh

I was careless, I forgot​

Anh đã bất cẩn, anh đã quên mất

I did​

Anh đã làm vậy

And now when all is done​

Và giờ đây khi mọi thứ đã an bài

There is nothing to say​

Thì chẳng thể nói được điều gì nữa

You have gone and so effortlessly​

Em đã ra đi và thật dễ dàng

You have won​

Em đã thắng rồi

You can go ahead tell them​

Em cứ việc đi nói với mọi người

Tell them all I know now​

Nói với họ những gì anh biết lúc này

Shout it from the rooftops​

Hãy hét lớn từ trên mái nhà đi

Write it on the skyline​

Viết tất cả lên bầu trời

All we had is gone now​

Tất cả những gì ta có giờ đã mất hết rồi

Tell them I was happy​

Nói với họ rằng anh đã rất hạnh phúc

And my heart is broken​

Và trái tim anh đã tan vỡ rồi

All my scars are open​

Những vết thương lòng của anh như lại nhói đau

Tell them what I hoped would be​

Hãy nói với họ những điều anh hi vọng

Impossible, impossible​

Giờ chỉ còn là những điều không thể, những điều không thể

Falling out of love is hard​

Thật khó khăn để thoát khỏi tình yêu

Falling for betrayal is worse​

Bị phản bội còn tồi tệ hơn nhiều

Broken trust and broken hearts​

Niềm tin đã mất và trái tim tan vỡ

I know, I know​

Anh biết, anh biết mà

Thinking all you need is there​

Anh cứ nghĩ mọi thứ em cần đã ở đây

Building faith on love and words​

Tạo dựng niềm tin bằng tình yêu và lời nói

Empty promises will wear​

Những lời hứa suông sẽ mờ nhạt

I know, I know​

Anh biết, anh biết mà

And now when all is gone​

Và giờ đây khi mọi thứ đã kết thúc

There is nothing to say​

Thì chẳng thể nói được điều gì nữa

And if you’re done with embarrassing me​

Và nếu như em đã làm anh lúng túng

On your own you can go ahead tell them​

Em có thể tự đi và cứ việc nói với mọi người

Tell them all I know now​

Nói với họ những gì anh biết lúc này

Shout it from the rooftops​

Hãy hét lớn từ trên mái nhà đi

Write it on the skyline​

Viết tất cả lên bầu trời

All we had is gone now​

Tất cả những gì ta có giờ đã mất hết rồi

Tell them I was happy​

Nói với họ rằng anh đã rất hạnh phúc

And my heart is broken​

Và trái tim anh đã tan vỡ rồi

All my scars are open​

Và những vết thương lòng của anh như lại nhói đau

Tell them what I hoped would be​

Hãy nói với họ những điều anh hi vọng

Impossible, impossible​

Giờ chỉ còn là những điều không thể, những điều không thể

I remember years ago​

Anh nhớ những năm trước đây

Someone told me I should take​

Có ai đó đã nói với anh rằng anh nên

Caution when it comes to love​

Cẩn thận khi đến với tình yêu

I did​

Anh đã làm vậy, đã làm vậy

Tell them all I know now​

Nói với họ những gì anh biết lúc này

Shout it from the rooftops​

Hãy hét lớn từ trên mái nhà đi

Write it on the skyline​

Viết tất cả lên bầu trời

All we had is gone now​

Tất cả những gì ta có giờ đã mất hết rồi

Tell them I was happy​

Nói với họ rằng anh đã rất hạnh phúc

And my heart is broken​

Và trái tim anh đã tan vỡ rồi

Impossible, impossible​

Giờ chỉ còn là những điều không thể, những điều không thể

 

Leave a comment