Hợp Âm Ươm mầm

0
Hôm nay gieo hạt [Em] giống
Tương lai gặt hoa [G] trái
Hôm nay ý nghĩ [Em] lành
Miệng nói những lời [Am] lành,
Thân làm các việc [Em] lành.

Quả lành sẽ theo [Am] ta
Như [B7] bóng đi theo [Em] hình
Hình ngay bóng thẳng [Am] ngay
Hôm nay ý nghĩ [B7] xấu
Miệng nói những lời [D] xấu
Thân làm các việc [B7] xấu
Quả xấu sẽ theo [Em] ta.

Như bánh lăn theo [Am] xe
Xe đâu bánh theo [Em] đó
Thiện ác đều có [C] báo
Nhân [D] quả luật không [G] sai.

Tương lai của đời [Em] ta
Khổ đau hay hạnh [Am] phúc
Ngày nay ta quyết định
Hãy ươm hạt giống [D] lành
Chăm sóc và dưỡng [G] nuôi
Hoa hạnh phúc sẽ [C] nở
Quả [B7] an vui hiện [Em] tiền.

Này bạn thân yêu [E] ơi,
Hãy [F#m] ươm hạt giống [B7] lành
Chăm sóc vào dưỡng [E] nuôi
Cuộc [C#m] đời sẽ thơm [F#m] hoa
An [B7] lạc sẽ theo [E] ta
Hôm [B7] nay và mai [E] sau.

Leave a comment