Hợp Âm Từ dạo ta buồn

0
Từ [Em] dạo ta buồn [C] ta rong [B7] chơi ta rong [Em] chơi
Bạn [Am] bè gặp hỏi [F] ta có gì [Am] vui có gì [Em] vui
Ờ [C] nhỉ nhân gian [G] từ cách [Em] biệt thôi đây [C] nhé
Sớm [B7] chiều mưa nắng nhớ người [Em] thôi nhớ người thôi.

Từ [Em] dạo ta buồn [C] ta lang [B7] thang ta lang [Em] thang
Mây [Am] qua mây cười [F] nụ gửi gì [B7] chăng gửi gì [E] chăng
Ờ [C] nhỉ suối với [Em] khe suối với [G] khe trùng điệp [C] ấy
Làm [B7] sao mà xóa hết dấu chân [Em] son dấu chân son.

Từ [Em] dạo ta buồn [C] ta ngu [B7] ngơ ta ngu [Em] ngơ
Như [Am] cành khô củi [B7] mục đứng chơ [Am] vơ đứng chơ [Em] vơ
Ờ [C] nhỉ cây khô [G] còn cây khô [Em] còn mọc [C] nấm
Hồn [B7] hoang ta mọc những những mong [Em] chờ những chờ mong.

Từ [Em] dạo ta buồn [C] xa xa [B7] xa buồn rất [Em] xa
Nhớ [Am] em như [Em] nhớ nhớ quê [Am] nhà nhớ quê [Em] nhà
Ờ [C] nhỉ cho dù [G] sông [D] hay [G] nước núi non [Am] gì em [F] cũng riêng [E] ta
Em [B7] cũng riêng [Em] ta.

Leave a comment