Hợp Âm Ong và bướm

0
Con bướm [C] trắng lượn một [G] vòng
Gặp con [Dm] ong đang bay [Am] vội
Bướm liền [F] gọi bạn đi [G] chơi không [C] nào

Ong nói [C] rằng tôi còn [Am] bận
Mẹ tôi [F] dặn là việc chưa [Dm] xong
Đi chơi [G] rông mẹ tôi không thích
Đi chơi rông mẹ tôi không muốn [C] nào

Leave a comment