Giáo án Tin học 6 bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?

0

+ GV: Đặt vấn đề: Qua tiết học trước em đã thấy vai trò rất quan trọng của hệ điều hành. Vậy hệ điều hành là gì? Nó có phải là một thiết bị lắp đặt trong máy tính? hình thù nó ra sao?

+ GV: Yêu cầu HS đọc phần 1 trang 41 SGK.

+ GV: Yêu cầu HS thực hiện thảo luận theo cặp trình bày nội dung theo yêu cầu của GV.

+ GV: Hệ điều hành có phải là một thiết bị được lắp ráp trong máy tính.

+ GV: Lấy ví dụ minh họa cho HS nhận biết.

+ GV: Hệ điều hành không phải là một thiết bị được lắp ráp trong máy tính. Vậy “Hệ điều hành” là gì?

+ GV: Yêu cầu các cặp tìm hiểu trong SGK trả lời câu hỏi.

+ GV: Đưa ra dẫn chứng minh họa một máy tính đã được cài đặt hệ điều hành và một máy chưa được cài đặt hệ điều hành.

+ GV: Giải thích cho HS nắm bắt.

+ GV: Hệ điều hành khác với phần mềm khác ở chỗ nào?

+ GV: Yêu cầu các tìm hiểu trong SGK trả lời câu hỏi.

+ GV: Đưa ra ví dụ minh họa cho các nhận biết.

+ GV: Máy tính chỉ có thể hoạt động được khi nào?

+ GV: Hệ điều hành có vai trò như thế nào đối với máy tính.

+ GV: Lấy ví dụ minh họa cho HS nắm bắt kiến thức.

+ GV: Các phần mềm khác có thể sử dụng được khi nào?

+ GV: Giải thích cho học sinh vì sao các phần mềm chỉ sử được khi đã cài đặt Hệ điều hành.

+ GV: Rút ra kết luận cho HS về Hệ điều hành đối với hoạt động của máy tính.

+ GV: Giới thiệu các Hệ điều hành khác nhau hiện nay trên thế giới.

+ GV: Giới thiệu cho HS về lịch sử hình thành Hệ điều hành.

+ GV: Trên thế giới có bao nhiêu hệ điều hành?

+ GV: Hiện nay, Hệ điều hành được dùng phổ biến nhất trong các máy tính cá nhân là Hệ điều hành nào?

+ GV: Yêu cầu một số HS nhắc lại nội dung bài học.

+ GV: Giới thiệu thêm một số Hệ điều hành cho HS.

+ GV: Yêu cầu HS quan sát nhận biết về Hệ điều hành Windows.

+ GV: Giới thiệu cho HS về hệ điều hành Windows.

+ GV: Hướng dẫn nhận xét chốt nội dung bài học.

+ HS: Quan sát, chú ý lắng nghe, tìm hiểu nội dung thông tin trong SGK.

+ HS: Nhận biết các vấn đề của GV đưa ra hình dung và tìm hiểu về vấn đề nêu trên.

+ HS: Đọc phần 1 trang 41 SGK và tìm hiểu nội dung.

+ HS: Thực hiện thảo luận theo cặp trình bày nội dung theo các câu hỏi đưa ra.

+ HS: Hệ điều hành không phải là một thiết bị được lắp ráp trong máy tính.

+ HS: Tập trung chú ý quan sát nhận biết.

+ HS: Tập trung chú ý, lắng nghe.

Dựa trên thông tin trong SGK trả lời: Hệ điều hành là phần mềm đầu tiên được cài đặt trong máy tính.

+ HS: Quan sát và nhận biết được rằng hệ điều hành là phần mềm được cài đặt đầu tiên trong máy tính.

+ HS: Chú ý lắng nghe nhận biết.

+ HS: Tất cả các phần mềm chỉ có thể hoạt động sau khi máy tính đã có Hệ điều hành. Máy tính chỉ có thể sử dụng được khi đã được cài đặt tối thiểu một hệ điều hành.

+ HS: Tập trung chú ý quan sát nhận biết.

+ HS: Khi máy tính được cài đặt Hệ điều hành.

+ HS: Hệ điều hành điều khiển hoạt động của máy tính.

+ HS: Chú ý lắng nghe tìm hiểu ví dụ của GV đưa ra.

+ HS: Khi máy tính đã được cài đặt ít nhất một Hệ điều hành.

+ HS: Chú ý lắng nghe tìm hiểu nội dung kiến thức.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe, nhận biết.

+ HS: Quan sát, chú ý lắng nghe tìm hiểu nội dung bài.

+ HS: Chú ý lắng nghe để biết thêm thông tin.

+ HS: Trên thế giới có rất nhiều Hệ điều hành. Hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay là hệ điều hành Windows của hãng Microsoft.

+ HS: Một số em nhắc lại nội dung bài học theo yêu cầu.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe để biết thêm.

+ HS: Tập trung quan sát, chú ý nhận biết.

+ HS: Quan sát và thực hiện theo sự chỉ dẫn của GV.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe và hiểu bài học.

1. Hệ điều hành là gì?

– Hệ điều hành không phải là một thiết bị được lắp ráp trong máy tính.

– Hệ điều hành là một chương trình máy tính.

– Hệ điều hành được dùng phổ biến hiện nay là hệ điều hành Windows của hãng Microsoft.

Leave a comment