Giáo án Tin học 6 bài 1: Thông tin và tin học

0

+ GV: Hằng ngày em được tiếp nhận những thông tin gì?

+ GV: Lấy thêm ví dụ cho HS.

+ GV: Việc tiếp nhận những thông tin đó mang lại cho em những gì?

+ GV: Yêu cầu HS đọc mục 1:

Thông tin là gì?

+ GV: Đưa ra cho HS một số ví dụ về các nguồn thông tin khác nhau.

– Sách, báo, loa phát thanh, thời sự, bảng tin,…

+ GV: Yêu cầu HS liệt kê thêm một số thông tin khác.

+ GV: Nhận xét bổ sung nội dung các câu trả lời của HS.

+ GV: Từ những ví dụ theo em thông tin là gì?

+ GV: Cho HS nghiên cứu thêm trong SGK và rút ra từ ví dụ. Yêu cầu một HS trả lời.

+ GV: Yêu cầu một số HS nhắc lại câu trả lời.

+ GV: Cho HS nhắc lại một số ví dụ về thông tin.

+ GV: Cho HS thực hiện ghi bài.

+ HS: Thông tin từ đài phát thanh xã, thông tin ở trường học, từ bạn bè, cha mẹ, …

+ HS: Chú ý lắng nghe.

+ HS: Đem lại cho các em sự hiểu biết về các sự vật sự việc trong cuộc sống của các em.

+ HS: Đọc SGK, tìm hiểu về nội dung mục 1.

+ HS: Chú ý lắng nghe, tìm hiểu và liên hệ với thực tế tại địa phương.

+ HS: Bản tin dự báo thời tiết, thời khóa biểu, kế hoạch Đội, thông tin cá nhân của một bạn trong lớp,… .

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe và tìm hiểu thêm.

+ HS: Rút ra kết luận từ các ví dụ trên trả lời câu hỏi theo yêu cầu.

+ HS: Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính con người.

+ HS: Một số em học sinh nhắc lại câu trả lời.

+ HS: Một số em thực hiện theo yêu cầu của GV.

+ HS: Thực hiện ghi bài vào vở.

1. Thông tin là gì?

– Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính con người.

+ GV: Yêu cầu HS đọc mục 2.

Hoạt động thông tin của con người

+ GV: Thuyết trình và giải thích về hoạt đông thông tin của con người.

+ GV: Yêu cầu HS nêu một số ví dụ về hoạt động thông tin của con người.

+ GV: Như vậy hoạt động thông tin của con người là gì?

+ GV: Yêu cầu một HS trả lời.

+ GV: Yêu cầu một số HS nhắc lại câu trả lời.

+ GV: Chốt nội dung cho HS thực hiện ghi bài.

+ GV: Thuyết trình và minh họa về quá trình xử lý thông tin.

+ GV: Trình bày và giải thích mô hình quá trình xử lý thông tin.

+ GV: Yêu cầu HS tìm một số ví dụ về mô hình xử lý thông tin.

+ GV: Yêu cầu HS chỉ ra mô hình xử lý thông tin trong ví dụ đưa ra.

+ GV: Nhận xét bổ sung nội dụng cho HS qua ví dụ.

+ GV: Trình bày mô hình xử lý thông tin.

+ GV: Yêu cầu HS trình bày lại mô hình xử lý thông tin.

+ GV: Cho HS ghi bài.

+ GV: Nhận xét chốt nội dung bài.

+ HS: Đọc SGK, tìm hiểu về nội dung mục 2.

+ HS: Chú ý lắng nghe, hiểu về các hoạt động thông tin của con người trong cuộc sống.

+ HS: Liên hệ thực tế trả lời câu hỏi theo yêu cầu của GV.

– Ví dụ: Trao đổi thông tin về bài học hôm nay, thời tiết,…

+ HS: Việc tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và truyền thông tin được gọi chung là hoạt động thông tin.

+ HS: Một số em nhắc lại câu trả lời.

+ HS: Thực hiện ghi bài vào vở nội dung bài học.

+ HS: Chú ý lắng nghe hiểu về quá trình xử lí thông tin.

+ HS: Tập trung quan sát, chú ý lắng nghe giải thích của GV à ghi nhớ kiến thức.

+ HS: Liên hệ thực tế nêu một số ví dụ theo yêu cầu của GV.

+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Chú ý lắng nghe và hiểu về ví dụ.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe, tìm hiểu bài.

+ HS: Một số em dựa trên ví dụ đã tìm hiểu trình bày nội dung.

+ HS: Ghi bài vào vở.

+ HS: Chú ý lắng nghe, ghi nhớ.

2. Hoạt động thông tin của con người.

– Việc tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và truyền thông tin được gọi chung là hoạt động thông tin.

– Mô hình quá trính xử lý thông tin

Leave a comment