Giáo án Tiếng Anh lớp 1 Tuần 8 sách First Friends 1

0

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 8

Giáo án Tiếng Anh Tuần 8 sách First Friends 1 dưới đây nằm trong tài liệu Giáo án môn Tiếng Anh 1 theo tuần do Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải. Tài liệu tiếng Anh gồm chi tiết trình tự giảng dạy giúp quý thầy cô chuẩn bị trước khi lên lớp hiệu quả.

WEEK 8 – PERIOD 15

UNIT 3: MY TOYS

Lesson 1

I. Objectives

– By the end of this unit, pupils can identify toys.

– Pupils can count 1 and 2.

– Pupils can develop find motor control.

II. Procedures

*Warm up: Sing a song.

A. Presentation

1. Teaching vocabulary

Step 1: Teacher teaches vocabulary: balloon, doll, ball, boat, teddy bear, robot, car.

Step 2: Write them on the board and read aloud the words.

Step 3: Pupils copy down into their notebooks and repeat after the teacher.

Step 4: Ask a few pupils to read aloud.

B. Practice

1. Listen and say

Step 1: Tell pupils that they are going to meet learn the words for the toys.

Step 2: Play CD. Pause after each word so pupils can point to the object in their books.

Step 3: Play CD again. Pupils repeat the words chorally and individually.

C. Production

1. Listen and find

Step 1: Say the words at random, e.g. balloon, doll, ball, boat, teddy bear, robot, car.

Step 2: Check pupils are pointing to the correct object in their books.

Step 3: Play CD and pause after each word. Pupils listen and point to the object in their books.

D. Application

– Learn vocabularies by heart.

WEEK 8 – PERIOD 16

UNIT 3: MY TOYS

Lesson 2

I. Objectives

– By the end of this unit, pupils can identify belongings.

– Pupils can thank someone.

– Pupils can develop fine motor control.

II. Procedures

*Warm up: Review the names of the toys.

A. Presentation

1. Teaching vocabulary and structure

Step 1: Teacher teaches vocabulary and structure: Here you are. This is my/ This is your…

Step 2: Write them on the board and read aloud the words.

Step 3: Pupils copy down into their notebooks and repeat after the teacher.

Step 4: Ask a few pupils to read aloud.

B. Practice

1. Listen and say

Step 1: Tell pupils to look at the picture on pages 16 and 17.

Step 2: Play CD. Pause after each phrase.

Step 3: Play CD again. Pupils repeat the phrases chorally and individually.

C. Production

1. Say and do

Step 1: Call a pupil to say This is your boat. Here you are.

Step 2: Encourage the pupils to say thank you.

Step 3: Repeat with other pairs.

D. Application

– Learn structures and vocabularies by heart.

Trên đây là Giáo án Tiếng Anh Tuần 8 lớp 1 giáo trình First Friends 1.

Xem thêm giáo án cả năm tại: Giáo án Tiếng Anh lớp 1 trọn bộ sách First Friends 1. Mời quý thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 khác như: Luyện viết Tiếng Anh 1, Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi học kì 1 lớp 1, …. được cập nhật liên tục trên Tìm Đáp Án.

Leave a comment