Giáo án Tiếng Anh lớp 1 Tuần 17 sách Macmillan

0

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 17

Giáo án Tiếng Anh 1 Macmillan book 1 Tuần 17 dưới đây nằm trong tài liệu Giáo án môn Tiếng Anh 1 theo tuần do Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải. Tài liệu tiếng Anh gồm chi tiết kế hoạch và dàn ý giờ lên lớp được ghi ngắn gọn theo trình tự thực tế giờ lên lớp.

WEEK 17 – PERIOD 33

UNIT 10: AT THE ZOO

Lesson 3

I. Objectives

By the end of the lesson, students will be able to:

– say She’s …

– write correctly and beautifully word “M” and “m”

– sing to identify She’s …

II. Teaching aids

1. Teacher’s: student’s and teacher’s book, cassette, recording

2. Students’: books, notebooks, workbooks.

IIII. Procedures

*Warm up: Spend a few minutes revising the previous lesson

A. Practice

Activity 5. Let’s talk

Look at the pictures to understand the context

– Point to the pictures and say action is happening

– Read sentence: She’s ….

Role play. Call some pairs

**T and Ss’ assessment: voice, pronunciation, intonation

Activity 6. Look and write

– Students observe and say the content

Write M/m

– Exchange and comment notebooks.

** Ss’ assessment: share and feedback together

Activity 7. Sing!

– Look picture and say the content

Read the lyrics

– Play the recording to sing the song

Sing the song and do the actions. Call a group.

** T’s assessment: sing the melody and lyric correctly

B. Application

Learn the song by heart.

WEEK 17 – PERIOD 34

REVIEW 2

I. Objectives

By the end of the lesson, students will be able to:

– listen and read the conversation

– look again and circle the words

– self-check

II. Teaching aids

1. Teacher’s: student’s and teacher’s book, cassette, recording

2. Students’: books, notebooks, workbooks.

IIII. Procedures

*Warm up: Spend a few minutes revising some words

A. Practice

Activity 1. Listen and read

** T’s assessment: read correctly and exactly the dialogue

Activity 2. Look again and circle

** Ss’ assessment: share and feedback together

Activity 3. Self-check

1. Listen and circle

Key: 1. e 2. o 3. h 4. m

2. Listen and tick

Key: 1b 2a 3b

3. Listen and tick or cross

Key: 1√ 2x 3√ 4√

4. Write and say

5. Read and tick

6. Colour the things you like. Then write and say

7. Find the words

8. Write the words

B. Application

Do the workbook at home

Trên đây là giáo án Tuần 17 môn Tiếng Anh 1 Macmillan.

Xem thêm giáo án học kì 1 tại đây: Giáo án Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Macmillan. Mời quý thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 khác như: Luyện viết Tiếng Anh 1, Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi học kì 1 lớp 1, …. được cập nhật liên tục trên Tìm Đáp Án.

Leave a comment