Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 28: Nhà rông ở Tây Nguyên

0

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

– Kiểm tra bài cũ: Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi.

– Nhận xét, cho điểm

– Giới thiệu bài: trực tiếp

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Luyện đọc (8 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS đọc đúng các từ, ngắt nghỉ đúng nhịp các câu, đoạn văn, hiểu nghĩa của từ mới

* Cách tiến hành:

– Đọc diễn cảm toàn bài.

– Cho HS luyện đọc từng câu

– Cho HS tìm từ dễ phát âm sai rồi HD HS đọc.

– Cho HS chia đọan (mỗi lần xuống hàng là 1 đọan)

– Cho HS luyện đọc từng đoạn trước lớp.

– Cho HS giải thích các từ khó: rông chiêng, nông cụ.

– Cho HS đọc từng đoạn trong nhóm.

– Cho 4 HS thi đọc từng đoạn trong nhóm.

– Yêu cầu lớp đọc đồng thanh cả bài.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài (12 phút).

* Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu và trả lời được các câu hỏi trong Sách giáo khoa.

* Cách tiến hành:

– Cho cả lớp đọc đoạn 1 và TLCH:

+ Vì sao nhà rông phải chắc và cao?

– Cho HS đọc thầm đoạn 2 và TLCH:

+ Gian đầu của nhà rông đựơc trang trí như thế nào?

– Yêu cầu HS đọc đoạn 3, 4 và TLCH:

+ Vì sao nói gian giữa là trung tâm của nhà rông?

– Nhận xét, chốt lại lời giải đúng: Vì gian giữa là nơi có bếp lửa, nơi các già làng thường tụ họp để bàn việc lớn, nơi tiếp khách của làng.

– Hỏi: Từ gian thứ 3 dùng để làm gì?

– Hỏi: Em nghĩ gì về nhà rông Tây Nguyên sau khi đã xem tranh, đọc bài giới thiệu nhà rông

c. Hoạt động 3: Luyện đọc lại (8 phút)

* Mục tiêu: Giúp các em đọc đúng.

* Cách tiến hành:

– Đọc diễn cảm toàn bài.

– Cho 4 HS thi đua đọc 4 đoạn trong bài.

– Cho HS thi đọc lại cả bài.

– Nhận xét HS đọc đúng, đọc hay.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

– Nhắc lại nội dung bài học.

– Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

– Lắng nghe.

– Đọc tiếp nối từng câu.

– Đọc theo HD của GV

– 1 HS chia đọan

– Đọc tiếp nối đoạn trước lớp.

– 3HS giải nghĩa từ mới trong SGK

– Đọc nhóm đôi

– 4 HS tiếp nối đọc 4 đoạn

– Đọc đồng thanh cả bài.

– Đọc thầm đoạn 1

– Học nhóm đôi

– Đọc thầm đoạn 2

– Học cá nhân

– Đọc đoạn 3, 4.

– Thảo luận nhóm 7

– Học cá nhân

– Phát biểu ý kiến cá nhân.

– HS lắng nghe.

– 4 HS thi đọc 4 đoạn trong bài.

– 2 HS thi đọc lại cả bài.

– Nhận xét.

Leave a comment