Giáo án môn Địa lý lớp 6 bài 17

0

*Hoạt động 1(10 phút). Bài 1.

GV: Yêu cầu HS đọc bảng tra cứu thuật ngữ (SGK-85) cho biết:

– Thế nào là đường đồng mức? (Là đường đồng nối những điểm có cùng độ cao so với mực biển lại với nhau)

H: Tại sao dựa vào các đường đồng mức ta có thể biết được hình dạng của địa hình? (do các điểm có độ cao sẽ nằm cùng trên 1 đường đồng mức, biết độ cao tuyệt đối của các điểm và đặc điểm hình dạng địa hình, độ dốc, hướng nghiêng)

*Hoạt động 2 (25phút) Bài 2.

GV: Yêu cầu Hs dựa vào Hình 44 (SGK) cho biết: Hướng của đỉnh núi A1-> A2 là? (Từ tây sang Đông)

– Sự chênh lệch độ cao của các đường đồng mức là? (- Là 100 m)

*Hoạt động nhóm: 4 Nhóm

B1 GV giao nhiệm vụ cho các nhóm

– Xác định có độ cao của A1, A2, B1, B2, B3?

B2 thảo luận thống nhất ghi vào phiếu (5phút)

– B3 thảo luận trước toàn lớp

Treo phiếu học tập –GV đưa đáp án-các nhóm nhận xét

– A1 = 900 m

– A2 = 700 m

– B1 = 500 m

– B2 = 600 m

– B3 = 500m

– Dựa vào tỉ lệ lược đồ để tính khoảng cách theo đường chim bay từ đỉnh A1 -> A2?

(gợi ý Đo khoảng cách giữa A1-A2 trên lược đồ H44 đo được 7,5cm. tính khoảng cách thực tế mà tỉ lệ lược đồ 1:100000 vậy: 7,5.100000 = 750000cm = 7500m

H: Quan sát sườn Đông và Tây của núi A1 xem sườn bên nào dốc hơn? (Sườn Tây dốc. Sườn Đông thoải hơn)

1. Bài 1.

a) Đường đồng mức.

– Là đường đồng nối những điểm có cùng độ cao so với mực biển lại với nhau.

b) Hình dạng địa hình được biết là do các điểm có độ cao sẽ nằm cùng trên 1 đường đồng mức, biết độ cao tuyệt đối của các điểm và đặc điểm hình dạng địa hình, độ dốc, hướng nghiêng

2. Bài 2.

a)

– Từ A1 -> A2

– Từ tây sang Đông

b)
– Là 100 m

c)

– A1 = 900 m

– A2 = 700 m

– B1 = 500 m

– B2 = 600 m

– B3 = 500 m

d.Tính khoảng cách đường chim bay từ đỉnh A1-A2=7500m

e)

– Sườn Tây dốc.

– Sườn Đông thoải hơn

Leave a comment