Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 41

0

F Chuẩn bị:

– Đọc toàn bài viết chính tả.

– Yêu cầu HS đọc lại đoạn viết.

– Giải thích nghĩa từ Quốc hội

– Yêu cầu HS quan sát ảnh nhạc sĩ Văn Cao trong SGK

– Hướng dẫn HS viết bảng con những chữ dễ viết sai

F Viết chính tả:

– Đọc cho HS viết bài vào vở.

– Theo dõi, uốn nắn cách cầm bút, cách ngồi viết.

– Yêu cầu HS đôỉ vở bắt lỗi chéo.

– Chấm 7 bài và nhận xét bài viết của HS.

– Cho HS chữa lỗi vào cuối bài

– Nhận xét và nhắc nhở viết bài chính tả phải sạch, đẹp.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực hiện tốt các bài tập theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Chọn phần b: Điền vào chỗ trống ut hay uc

– Cho 1 HS nêu yêu cầu của đề bài.

– Chia bảng lớp làm 3 phần cho 3 nhóm lên thi làm bài tiếp sức

– Cho HS nhận xét

Bài tập 3: Chọn phần b: Đặt câu phân biệt hai từ trong từng cặp từ sau: trút – trúc;lụt – lục (dành cho học sinh khá, giỏi làm thêm):

– Cho 1 HS nêu yêu cầu của đề bài.

– Cho HS học cá nhân

– Gọi HS đặt câu

– Nhận xét, chốt lại.

3. Hot đng ni tiếp (5 phút):

– Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

– Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

– Đọc thầm theo

– 1 HS đọc

– Lắng nghe

– Quan sát ảnh

– Viết bảng con các từ dễ viết sai

– Viết vào vở.

– Bắt lỗi chéo

– Chữa lỗi sai

– 1 HS nêu yêu cầu của bài

– 3 nhóm lên làm bài tiếp sức

– Nhận xét

– 1 HS nêu yêu cầu của đề bài.

– Học cá nhân

– Nhiều HS đặt câu

– Nhận xét

Leave a comment