Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 2: Cách mạng tư sản Pháp năm 1789 – 1794 (tiết 2)

0

Hoạt động 2: Chế độ quân chủ lập hiến (từ 14/7/1789 đến ngày 10/8/1789):

Mục tiêu: Diễn biến chính của cách mạng những nhiệm vụ đã giải quyết: chống thù trong giặc ngoài

Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích.

– Phương tiện: giáo án.

– Thời gian: 10 phút

– Tổ chức hoạt động

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

– Yêu cầu HS đọc SGK, thảo luận và trả lời câu hỏi:

Chế độ quân chủ lập hiến (từ 14/7/1789 đến ngày 10/8/1789)

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở:

– Thắng lợi ngày 14/7/1789 đưa đến kết quả gì?

– Sau khi lên nắm chính quyền đại TS đã làm gì?

– Cho HS đọc đoạn chữ nhỏ ND của Tuyên ngôn độc lập

– Qua những điều trên, em có nhận xét gì về “Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền”? (Văn kiện toàn bộ…)

– Tuyên ngôn có mặt hạn chế gì?

– Tuyên ngôn và HP đem lại quyền lợi cho ai?

– Sự thoả hiệp của G/c TS với CĐPK thể hiện ở những điểm nào?

– Để tỏ thái độ với đại TS, vua P’ đã có những hành động gì?

– Em có suy nghĩ gì về hành động của vua Pháp?

– Hành động đó có gì giống với ông vua nào nước ta mà em đã học ở lớp 7?

– Nhân dân Pháp đã hành động ntn khi “Tổ quốc lâm nguy”? Kết quả ra sao?

– Cuộc K/n 10/8/1792 đưa tới kết quả gì?

– K/q này có cao hơn giai đoạn trước không? Thể hiện ở những điểm nào?

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

– Đại diện nhóm trình bày, cá nhân trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

Hoạt động 2: Bước đầu của nền cộng hòa (từ ngày 21/9/1792 đến 2/6/1793):

Mục tiêu: Diễn biến chính của cách mạng những nhiệm vụ đã giải quyết: chống thù trong giặc ngoài

Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích.

– Phương tiện: giáo án. Lược đồ H 10 SGK.

– Thời gian: 7 phút

– Tổ chức hoạt động

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

– Yêu cầu HS đọc phần chữ in nhỏ SGK và cho Q/s lược đồ cụ thể hoá tình hình “Tổ quốc lâm nguy” thảo luận và trả lời câu hỏi:

– Trước tình hình cách mạng Pháp như vậy thái độ của phái Ghi-rông-đanh ntn?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở:

– Trước tình hình cách mạng Pháp như vậy thái độ của phái Ghi-rông-đanh ntn?

– Thái độ đó buộc n/dân Pháp phải làm gì?

– Kết quả cuộc k/n 2/6/1789 ntn?

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

– Đại diện nhóm trình bày, cá nhân trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

Hoạt động 3: Chuyên chính dân chủ cách mạng

Gia- cô-banh (Từ 2/6/1793 đến 27/7/1794):

Mục tiêu: Diễn biến chính của cách mạng những nhiệm vụ đã giải quyết: chống thù trong giặc ngoài

Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích.

– Phương tiện: giáo án. Lược đồ H 11 SGK.

– Thời gian: 8 phút

– Tổ chức hoạt động

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

– Yêu cầu HS đọc và quan sát H11 (SGK)

Nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia- cô-banh (Từ 2/6/1793 đến 27/7/1794) diễn ra như thế nào?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở:

– Nêu 1 vài phẩm chất tốt đẹp của Rô-be-xi-ki-e?

– C/q Gia-cô-banh đã làm gì để ổn định tình hình và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân?

– Em có nhận xét gì về các biện pháp của chính quyền C/m Gia-cô-banh?

– Vậy tại sao ch/quyền Gia-cô-banh lại thất bại? tại sao TS phản c/m tiến hành cuộc đảo chính? Sự kiện đó có tác động ntn đến c/m P? (Ngăn chặn c/m tiếp tục phát triển c/m P kết thúc)

– Vì sao sau năm 1794, CMTS P không tiếp tục phát triển

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

– Đại diện nhóm trình bày, cá nhân trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

– GV mở rộng: So với CMTS Anh, Mỹ

c/m Pháp thời Gia-cô-banh phát triển điển hình, triệt để nhất đáp ứng nguyện vọng, y/c ruộng đất của nông dân

Hoạt động 4. Ý nghĩa lịch sử của C/m TS Pháp cuối thế kỉ XVIII:

Mục tiêu: Biết được ý nghĩa lịch sử của C/m TS Pháp cuối thế kỉ XVIII

– Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích.

– Phương tiện: giáo án.

– Thời gian: 6 phút

– Tổ chức hoạt động

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

– Yêu cầu HS đọc nội dung mục 4 SGK và trả lời câu hỏi: CMTS P có ý nghĩa ntn?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở:

– Vì sao nói CMTS P là 1 cuộc CMTS triệt để?

– Nêu những hạn chế của CMTS P

– HS đọc đoạn chữ nhỏ SGK dựa vào đoạn trích trên, em hãy nhận xét về các cuộc c/m Mỹ và Pháp trong TK XVIII?

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

– Đại diện nhóm trình bày, cá nhân trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

– GV kết luận: CMTS P được coi là cuộc CMTS triệt để nhất và được Lê-nin đánh giá cao, đó là “Cuộc đại c/m Pháp”

II. Sự phát triển của Cách mạng:

1. Chế độ quân chủ lập hiến (từ 14/7/1789 đến ngày 10/8/1789):

-Tầng lớp đại TS lên nắm quyền thành lập chế độ quân chủ lập hiến

-8/1789: Quốc hội thông qua “Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền”

-9/1791: Thông qua hiến pháp, xác lập chế độ quân chủ lập hiến

-4/1792: Liên minh Áo Phổ tấn công Pháp

-10/8/1792: Nhân dân Pari đứng lên lật đổ CĐ quân chủ lập hiến

xoá bỏ chế độ p/k

2. Bước đầu của nền cộng hoà (từ ngày 21/9/1792 đến 2/6/1793):

-21/9/1792: Nền cộng hoà đầu tiên của nước Pháp thành lập

-21/1/1793: Vua Lu-i XVI bị xử tử

-Mùa xuân 1793: quân Anh và các nước Châu Âu tấn công Pháp

-2/6/1793: Nhân dân Pari lật đổ phái Gi-rông-đanh

Bảo vệ tổ quốc

3. Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia- cô-banh (Từ 2/6/1793 đến 27/7/1794):

-Nền chuyên chính dân chủ C/m Gia-cô- banh được thành lập

-Tình hình hành nhiều chính sách tiến bộ

– 26/6/1794: Liên minh chống Pháp bị đánh bại

-27/7/1794: Phái Gia-cô-banh bị lật đổ TS phản C/m lên nắm chính quyền. C/m kết thúc

4. Ý nghĩa lịch sử của C/m TS Pháp cuối thế kỉ XVIII:

ý nghĩa: Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho CNTB phát triển

Là cuộc C/m TS triệt để nhất

Leave a comment