Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 2: Cách mạng tư sản Pháp năm 1789 – 1794 (tiết 1)

0

Hoạt động 1: Tình hình kinh tế:

– Mục tiêu: Biết được tình hình kinh tế Pháp trước cách mạng

– Phương pháp: Phát vấn, thuyết trình, phân tích, nhóm cặp đôi

– Phương tiện: giáo án, sách giáo khoa

– Thời gian: 5 phút

– Tổ chức hoạt động

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

– Yêu cầu HS đọc mục 1 SGK, thảo luận và trả lời câu hỏi:

+ Tình hình KT nước P trước C/m có gì nổi bật?

+ Vì sao NN Pháp lạc hậu?

+ Chế độ P/k đã có những chính sách gì đối với sự phát triển của CTN?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở:

+ Tình hình KT nước P trước C/m có gì nổi bật?

+ Vì sao NN Pháp lạc hậu?

+ Chế độ P/k đã có những chính sách gì đối với sự phát triển của CTN?

+ So với sự PT của CNTB ở Anh thì sự PT CNTB ở Pháp có đặc điểm gì khác?

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

– Đại diện các nhóm trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

Nhấn mạnh tình hình Kt P trước C/m…

Tích hợp môi trường: Tình hình lạc hậu của nông nghiệp nước Pháp

Hoạt động 2: Tình hình chính trị – xã hội:

– Mục tiêu: Biết được Tình hình chính trị xã hội Pháp trước cách mạng.

– Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích, nhóm.

– Phương tiện hình 5 SGK, sơ đồ ba đẳng cấp.

– Thời gian: 7 phút

– Tổ chức hoạt động

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

– Yêu cầu HS đọc mục 2 SGK, thảo luận và trả lời câu hỏi:

– Tình hình chính trị, xã hội P trước C/m có gì nổi bật?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở:

Yêu cầu HS Q/s H5 (SGK) Em có nhận xét gì về bức tranh?

Nêu mqh giữa các đẳng cấp trong XH P lúc bấy giờ ntn?

Cho HS vẽ sơ đồ 3 đẳng cấp

Nêu vị trí, quyền lợi

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

– Đại diện nhóm trình bày, cá nhân trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

Tình hình nước P tước C/m về các mặt KT, CT, XH làm cho mâu thuẫn giữa g/c thống trị với TS, các tầng lớp nhân dân càng sâu sắc C/m bùng nổ

Hoạt động 3: Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng:

– Mục tiêu: Biết được đấu tranh trên mặt trận tư tưởng ở Pháp diễn ra như thế nào:

– Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích, nhóm.

– Phương tiện: Hình 6,7,8 SGK /11

– Thời gian: 7 phút

– Tổ chức hoạt động

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

– Yêu cầu HS Q/s H6,7,8 (SGK), thảo luận và trả lời câu hỏi:

Em hãy nêu 1 vài điểm chủ yếu trong tư tưởng của Mông tex kie, Vôn ten Rút xô?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở:

Em hãy nêu 1 vài điểm chủ yếu trong tư tưởng:

Mông tex kie?

Vôn te?

Rút xô?

– GV giải thích: “Trào lưu triết học ánh sáng” là tiếng nói của G/c tư sản đấu tranh chống CĐPK, đề xướng quyền tự do của con người đóng góp tích cực về mặt tư tưởng cho việc thực hiện quyết tâm đánh đổ CĐPK.

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

– Đại diện nhóm trình bày, cá nhân trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

Hoạt động 4: Cách mạng bùng nổ

– Mục tiêu: Biết được diễn biến chính của cách mạng những nhiệm vụ đã giải quyết: chống thù trong giặc ngoài

– Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích, nhóm.

– Phương tiện: Hình 9 SGK

– Thời gian: 15 phút

– Tổ chức hoạt động

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

– Yêu cầu HS đọc mục II (SGK), thảo luận và trả lời câu hỏi:

Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế thể hiện ở những điểm nào?

Vì sao nhân dân nổi dậy đấu tranh?

Trình bày tóm tắt về Hội nghị 3 đẳng cấp?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở:

Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế thể hiện ở những điểm nào?

Vì sao nhân dân nổi dậy đấu tranh?

Trình bày tóm tắt về Hội nghị 3 đẳng cấp?

Dấu hiệu nào chứng tỏ sự mở đầu của CM?

Quan sát H9: Vì sao việc đánh chiếm pháo đài Ba-xti đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng?

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

– Đại diện nhóm trình bày, cá nhân trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

Dùng bức tranh”Tấn công pháo đài…” để miêu tả.

Chốt ý ghi bảng…

Leave a comment