Giáo án Lịch sử 8 bài Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918

0

Giáo án Lịch sử lớp 8

Giáo án Lịch sử 8 bài Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918 giúp học sinh nắm được các nội dung chính của bài về xu hướng cách mạng mới xuất hiện trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc VN – xu hướng cách mạng dân chủ tư sản với nhiều hình thức phong phú.

Giáo án Lịch sử 8 bài Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1985 đến năm 1918

Bài 30: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1918

A. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

  • Phong trào Đông Du 1905-1909.
  • Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục 1907.
  • Cuộc vận động Duy tân và chống thuế ở Trung kì 1908.

2. Kĩ năng

  • Học sinh hình thành kĩ năng so sánh, đối chiếu các sự kiện lịch sử.
  • Biết nhận định, đánh giá tư tưởng và hành động của các nhân vật lịch sử.

3. Tư tưởng

  • Giáo dục học sinh trân trọng sự cố gắng phấn đấu của các sĩ phu yêu nước tiến bộ, họ luôn vươn tới những cái mới, muốn vận động cách mạng đi vào quĩ đạo chung của cách mạng thế giới.
  • Học sinh hiểu rõ bản chất tàn bạo, xảo quyệt của chủ nghĩa đế quốc, đế quốc phương Đông và phương Tây.

II. THIẾT BỊ

– Chân dung: Phan Bội Châu, Lương Văn Can, Phan Châu Trinh.

III. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

– Em hãy trình bày về các giai cấp và tầng lớp trong xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX và thái độ chính trị của từng giai cấp.

3. Bài mới

a. Giới thiệu bài mới

Sau khi phong trào Cần Vương thế kỉ XIX tan rã, phong trào tự vệ vũ trang chống Pháp của quần chúng cũng tạm thời lắng xuống. Một phong trào cách mạng mới được đẩy lên ở nước ta-phong trào cách mạng có xu hướng dân chủ tư sản với nhiều hình thức phong phú. Hôm nay chúng ta tìm hiểu phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến 1918.

b. Nội dung bài mới

Leave a comment