Giáo án Lịch sử 11 bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

0

Giáo án Lịch sử lớp 11

Giáo án Lịch sử 11 bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng bởi đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm sẽ giúp học sinh hiểu rõ vì sao Pháp tiến hành khai thác thuộc địa nước ta trên quy mô lớn từ đầu TK XX.

Giáo án Lịch sử 11 bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)

Giáo án Lịch sử 11 bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp

I. Mục tiêu bài học: Học xong bài này, học sinh cần:

1. Kiến thức:

 • Biết được những nội dung cơ bản của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, từ đó hiểu rõ vì sao Pháp tiến hành khai thác thuộc địa nước ta trên quy mô lớn từ đầu TK XX.
 • Trình bày và phân tích được nguyên nhân dẫn đến sự chuyển biến sâu sắc về kinh tế, cơ cấu xã hội Việt Nam đầu TK XX dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp; sự hình thành và phân hoá giữa các giai cấp trong xã hội.
 • Bước đầu đánh giá được vị trí, vai trò của mỗi giai cấp, tầng lớp trong xã hội đối với công cuộc giải phóng dân tộc.

2. Thái độ:

 • Biết và hiểu được mục đích, ý đồ và bản chất dã man, tàn bạo của thực dân Pháp trong cuộc khai thác, bóc lôt thuộc địa ở Việt Nam.
 • Thông cảm, chia sẻ đối với người dân lao động, nhất là giai cấp nông dân, công nhân luôn phải chịu ách áp bức, thống trị của bọn thực dân, phong kiến và tay sai dưới thời thuộc Pháp.
 • Đánh giá khả năng tham gia cách mạng của các giai cấp trong xã hội.

3. Kỹ năng:

 • Quan sát tranh ảnh và phim tư liệu lịch sử.
 • Phân tích, đánh giá thái độ và khả năng tham gia cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam dưới những tác động, ảnh hưởng của cuộc khai thác thuộc địa lần I.
 • Rèn luyện kỹ năng diễn đạt ngôn ngữ, kỹ năng học tập, thực hành bộ môn: Chỉ đọc lược đồ lịch sử, lập bảng biểu so sánh các giai cấp và tầng lớp trong XH…

II. Thiết bị dạy học:

 • Lược đồ Đông Dương thuộc Pháp
 • Tranh ảnh, tư liệu về cuộc khai thác thuộc địa của Pháp ở Việt Nam và đời sống nhân dân Việt Nam thời Pháp thuộc.

III. Tiến trình bài học:

1. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

Hoạt động 1: Hoàn thiện bảng niên biểu về các phong trào chống Pháp của nhân dân ta từ 1885 đến 1913 (theo mẫu)?

Leave a comment