Đơn đề nghị hỗ trợ ăn trưa theo Nghị định 105

0

Đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa là biểu mẫu được dùng cho đối tượng cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em ở những nơi có hoàn cảnh khó khăn như vùng biên giới, vùng núi, hải đảo hoặc là con công nhân, người lao động tại khu công nghiệp xin hỗ trợ ăn trưa cho con em mình.

Đây là mẫu đơn mới nhất được ban hành kèm theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành. Nội dung trong mẫu đơn cần trình bày đầy đủ thông tin của người làm đơn, thông tin học sinh và xác nhận của đơn vị sử dụng lao động. Mời các bạn cùng theo dõi và tải mẫu tại đây.

Đơn đề nghị hỗ trợ ăn trưa mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động tại khu công nghiệp

Kính gửi: Cơ sở giáo dục mầm non (1)………………..

Họ và tên………………………………………………………. (2):

Số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân………….. cấp ngày… tại…

Đang công tác tại……………………………………………. (3)

Là cha/mẹ (hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng) của……………….. (4)

Sinh ngày:…………………… Hiện đang học tại………….. (5)

Thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày ….. tháng…. năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân theo quy định hiện hành./.

…., ngày ….. tháng …. năm…..

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
NƠI CHA/MẸ/NGƯỜI CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TRẺ EM
ĐANG CÔNG TÁC

Tên đơn vị………………………………………….. (3)

Xác nhận ông/bà:…………………………………. (2)… đang làm việc tại đơn vị/cơ quan.

Các chi tiết nêu trong đơn là phù hợp với hồ sơ mà đơn vị đang quản lý.

Đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân theo quy định hiện hành./.

…., ngày ….. tháng …. năm….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn cách viết mẫu đơn hỗ trợ tiền ăn trưa

(1) Tên đầy đủ của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục nơi trẻ mầm non đang theo học

(2) Cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em là công nhân lao động đang công tác tại khu công nghiệp.

(3) Tên đơn vị/công ty/nhà máy trong khu công nghiệp, khu chế xuất nơi trực tiếp quản lý cha/mẹ/người chăm sóc trẻ.

(4) Họ và tên trẻ.

(5) Ghi rõ tên nhóm/lớp và cơ sở giáo dục mầm non trẻ đang học.

Leave a comment