Đơn đề nghị điều chỉnh thời khóa biểu giảng dạy

0

Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, phòng Đào tạo tiến hành xây dựng Kế hoạch giảng dạy, phân công thời khóa biểu cụ thể. Tuy nhiên sau khi nhận được danh sách phân công, giảng viên thấy chưa phù hợp thì làm đơn đề nghị điều chỉnh thời khóa biểu giảng dạy.

Nội dung trong mẫu đơn đề nghị điều chỉnh thời khóa biểu giảng dạy cần trình bày các thông tin cơ bản như: người đề nghị, email, học phần cần điều chỉnh thời khóa biểu, mã học phần, lớp tham gia học và lý do điều chỉnh.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ……
ĐƠN VỊ: …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-

ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THỜI KHÓA BIỂU

Học kỳ ……. Năm học 20…… – 20…..

– Người đề nghị: …………………………..Mã số CB:…………………………

– Email: ……………………………….Điện thoại:………………………………

– Học phần cần điều chỉnh TKB:……………………………………………..

Mã HP:…………. Nhóm: ………….Lớp tham gia học:……………………..

– Thời gian điều chỉnh: Từ tuần (ngày):…….. Đến tuần (ngày):……….

– Lý do:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

– Ghi chú:…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

….., ngày …… tháng …… năm 20….
XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG BỘ MÔN
HOẶC TRƯỞNG ĐƠN VỊ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phần xử lý của Phòng Đào tạo:

Ngày tiếp nhận: ……/……./………….. Ngày xử lý: ……/……./…………..

Kết quả xử lý:………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

Người xử lý:………………………….. Chữ ký:………………………………

Leave a comment