Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 năm 2019 – 2020

0

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 5

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 chương trình mới học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh do Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 5 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 5 khác nhau giúp các em rèn luyện kỹ năng làm bài hiệu quả.

I/ Tick (V) the sentences you hear: (2 points)

Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 năm 2019 - 2020

II/ Match the questions with the answers (2 points)

1. How often do you play football? a. She’s doing English exercises.
2. What’s Hoa doing? b. Yes. I am.
3. What subjects do you like? c. sometimes.
4. Where does your father work? d. in a factory.
5. Are you learning English? e. Music, Maths and English.

III/ Choose the right words to fill in the blanks (2 points)

1. The teacher is………….a story to the pupils. (tells / to tell / telling)

2. When………… Linda born? (were / was / is)

3. Lan’s sister is a……………at Viet Duc Hospital. ( nurse / engineer / singer)

4. …………….does your father do? – He’s a doctor. (where / when / what)

5. Mary doesn’t want……………….volleyball. (plays / to play / playing)

IV/ Tick (V) the correct sentences (2 point )

1. A. What’s your mother’s name?

B. What’s your mother name?

2. A. Peter is England.

B. Peter is English.

3. A. Nam and I are playing chess now. .

B. Nam and I am playing chess now.

4. A. Let’s to play some games

B. Let’s play some games.

5. A. I’m reading a letter to Peter.

B. I’m reading a letter from Peter.

V/ Read the passage and tick (ü) true or false (2 points)

During the break time we usually play in the schoolyard. The boys often play badminton. The girls always play skipping rope. I like to play hide – and – seek with my friends. Hoa and Linh sometimes play chess in the classroom. Now we can not play in the schoolyard because it’s raining.

1 During the break time, the boys often play badminton.

2 The girls never play skipping rope in the schoolyard.

3 I like to play football with my friends.

4 Hoa and Linh always play chess in the classroom.

5 Now we can not play in the schoolyard.

ĐÁP ÁN

II/ Match the questions with the answers (2 points)

1 – c; 2 – a; 3 – e; 4 – d; 5 – b

III/ Choose the right words to fill in the blanks (2 points)

1 – telling; 2 – was; 3 – nurse; 4 – what; 5 – to play

IV/ Tick (V) the correct sentences (2 point )

1 – A; 2 – B; 3 – A; 4 – B; 5 – B

V/ Read the passage and tick (ü) true or false (2 points)

1 – T; 2 – F; 3 – F; 4 – T; 5 – T

Hiện tại Tìm Đáp Án chưa cập nhật được đáp án của Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 5 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,… được cập nhật liên tục trên Tìm Đáp Án.

Leave a comment