Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1 có file nghe năm 2020 – 2021

0

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 5 có file nghe và đáp án

Đề tiếng Anh lớp 5 kì 1 có file nghe và đáp án nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2020 do Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh Unit 1 – 10 lớp 5 giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Bản quyền thuộc về TimDapAnnghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

I. Listen and complete. 

Bài nghe

Phong: I didn’t see you yesterday. Where did you go?

Mai: I went to the (1) __________ .

Phong: What did you see at the zoo?

Mai: I saw a baby (2)_________ and some other animals .

Phong: Did you see any (3) _________?

Mai: Yes, I did. They were really noisy!

Phong: Did you see any (4)________?

Mai: (5)________ .They were really fast.

II. Write the correct words next to their descriptions.

apple; in the sea; basketball; morning; school bus

1. It’s a kind of fruit. __________

2. It’s a sport. _________

3. It takes us to school. _________

4. Time you have breakfast. __________

5. Where you can swim. __________

III. Read the text carefully. Write True or False.

Our school Sports Day will be next Saturday. Everyone in my class is going to take part in it. Mai and Linda are going to play basketball. Tony’s going to play table tennis and Lan’s going to play badminton. Phong and Nam are going to play football. Tom’s going to swim. My classmates are practicing hard for the events. We hope that we will win the competitions.

1. The Sport Day will be on next Saturday.

2. Tony is going to play badminton.

3. Phong and Nam are going to play football.

4. Mai is going to play volleyball. 

5. They hope that they will win the competitions.

IV. Reorder the words. 

1. are/ Where/ you/ from ? 

2. saw/I/pythons/at /the zoo.

3. English /We/have /a week/four times.

4. Da Lat /went/My family/to /by coach.

5. Is/ Snow white/ and/ beautiful/ gentle/./

ĐÁP ÁN

I. Listen and complete.

1 – zoo; 2 – elephant; 3 – monkey; 4 – tiger; 5 – Yes; 

II. Write the correct words next to their descriptions.

1 – apple; 2 – basketball; 3 – school bus; 4 – morning; 5 – in the sea;

III. Read the text carefully. Write True or False.

1 – True; 2 – False; 3 – True; 4 – False; 5 – True;

IV. Reorder the words.

1 – Where are you from?

2 – I saw pythons at the zoo.

3 – We have English four times a week.

4 – My family went to Da Lat by coach.

5 – Snow White is beautiful and gentle.

Trên đây là Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 5 có file nghe và đáp án. Mời các bạn tham khảo thêm Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,… được cập nhật liên tục trên Tìm Đáp Án.

Leave a comment