Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 i-Learn Smart Start năm 2021

0

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 i-Learn Smart Start có đáp án

Đề thi môn tiếng Anh lớp 4 học kì 2 sách i-Learn Smart Start có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi Anh văn lớp 4 học kỳ 2 năm 2020 – 2021 do Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 4 kì 2 có đáp án được biên tập bám sát nội dung Theme 5 – 8 giúp các em nhắc lại kiến thức hiêu quả.

I. Read and match. 

A B
1. Get a. Dinner
2. Eat b. to bed
3. Do c. up
4. Go d. sports
5. Play e. homework

II. Fill the blanks. 

to do; job; a; an; birthday; drawing; What; How much; Can; in;

1. When is your _________________?

2. It is _____ December.

3. What do you want _____ in the morning?

4. ______ you play chess? – Yes, I can.

5. She is ______ a picture

6. _____ do you want to be? – I want to be ____ singer.

7. ___________ is the hat? – It is 15000 dong.

8. What is her _____? – She is _______ engineer.

III. Reorder the words. 

1. your/ What/ job/ is/ ?

_____________________________

2. wants/ teacher/ She/ be/ to/ a/ ./

_____________________________

3. shoes/ How/ the/ much/ are/ ?

_____________________________

4. yesterday/ What/ she/ did/ do/ ?

_____________________________

5. want/ Where/ Linda/ does/ go/ to/?

_____________________________

ĐÁP ÁN

I. Read and match.

1 – c; 2 – a; 3 – e; 4 – b; 5 – d;

II. Fill the blanks.

1. When is your ________birthday_________?

2. It is __in___ December.

3. What do you want ___to do__ in the morning?

4. ___Can___ you play chess? – Yes, I can.

5. She is ___drawing___ a picture

6. ___What__ do you want to be? – I want to be ___a_ singer.

7. _______How much____ is the hat? – It is 15000 dong.

8. What is her __job___? – She is ___an____ engineer.

III. Reorder the words.

1 – What is your job?

2 – She wants to be a teacher.

3 – How much are the shoes?

4 – What did she do yesterday?

5 – Where does Linda want to go?

Trên đây là Đề thi cuối kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh sách i-Learn Smart Start có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,… được cập nhật liên tục trên Tìm Đáp Án.

Leave a comment