Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 Smart Start số 4

0

Đề thi học kì 2 i-Learn Smart Start 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 Smart Start số 4 có đáp án theo giáo trình i – Learn Smart Start 3 dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022 do Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 3 khác nhau giúp các em học sinh lớp 3 nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 Smart Start số 4

Bản quyền thuộc về TimDapAnnghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the odd one out

1. A. warm

B. hot

C. weather

D. dry

2. A. turn left

B. place

C. go straight

D. go over

3. A. soya milk

B. smoothie

C. water

D. pork

4. A. kitchen

B. bathroom

C. house

D. bedroom

II/ Look at the pictures and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 Smart Start số 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 Smart Start số 4

1. _ e r _ _ l

2. m _ _ t

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 Smart Start số 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 Smart Start số 4

3. p _ _ z _

4. _ a _ e _ y

Xem đáp án

1. cereal

2. meat

3. pizza

4. bakery

III/ Read and circle the correct words

1. Where’s Ho Chi Minh city?

A. She’s my aunt

2. Where do you keep your goldfish?

B. It’s in South Vietnam

3. Who’s that girl?

C. I keep them in a fish tank

IV/ Put the words in the right order

1. puzzles/ have/ How/ you/ many/ do/ ?/

___________________________________________

2. go/ park/ Let’s/ the/ to/ ./

___________________________________________

3. going?/ you/ are/ Where/

___________________________________________

4. some/ like/ Would/ meat/ you/ ?/

___________________________________________

5. cookie/ I/ Can/ eat/ ?/ a/

___________________________________________

Xem đáp án

1. How many puzzles do you have?

2. Let’s go to the park.

3. Where are you going?

4. Would you like some meat?

5. Can I eat a cookie?

Trên đây là Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 Smart Start số 4. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh khác như để học tốt Tiếng Anh lớp 3, bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3, …. được cập nhật liên tục trên Tìm Đáp Án.

Leave a comment