Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Family and Friends số 1

0

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh Family and Friends có đáp án

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 số 2 theo chương trình Famil and Friends năm 2022 dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 2 có đáp án do Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 học kì 2 có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK Family and Friends 2 Unit 4 – 6 giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Family and Friends số 1

Bản quyền thuộc về TimDapAnnghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Match

1. Where is the cat?

A. I’m eight

2. How old are you?

B. She’s in the kitchen

3. How do you go to school?

C. It’s under the table

4. Are these her shoes?

D. I walk to school

5. Where’s Grandma?

E. No, they aren’t

II. Look at the pictures and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Family and Friends số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Family and Friends số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Family and Friends số 1

1. s _ _ s _ w

2. d _ n _ n g r _ _ m

3. _ _ k _

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Family and Friends số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Family and Friends số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Family and Friends số 1

4. _ u n _ r _

5. s _ _ k _

6. _ r _ t _ e _

Xem đáp án

1. seesaw

2. dining room

3. bike

4. hungry

5. socks

6. brother

III. Read and circle the correct answer

My name is Mark. I live in. It’s near Hai Phong but it’s far from Ho Chi Minh City. Today, the weather is sunny and cloudy. My sisters are cycling. My brother and I are skipping.

1. Hanoi is near/ far from Hai Phong.

2. Ho Chi Minh City is near/ far from Hanoi

3. The weather is sunny and cloudy/ sunny and windy today.

4. Mark’s sisters are cycling/ fying kites

5. Mark and his brother are skating/ skipping.

Xem đáp án

1. Hanoi is near Hai Phong.

2. Ho Chi Minh City is far from Hanoi

3. The weather is sunny and cloudy today.

4. Mark’s sisters are cycling kites

5. Mark and his brother are skipping.

IV. Reorder these words to make meaningful sentences

1. The/ is/ goal/ ball/ the/ in/ ./

_______________________________________________

2. mother/ My/ in/ living room/ the/ is/ ./

_______________________________________________

3. to/ by/ I/ motorbike/ go/ school/ ./

_______________________________________________

4. these/ her/ Are/ dress/ ?/

_______________________________________________

5. is/ my/ This/ grandpa/ ./

_______________________________________________

Xem đáp án

1. The ball is in the goal.

2. My mother is in the living room.

3. I go to school by motorbike.

4. Are these her dress?

5. This is my grandpa.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Family and Friends số 2 MỚI

Trên đây là Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 2 Family and Friends số 1 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, … được cập nhật liên tục trên Tìm Đáp Án.

Leave a comment