Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Sở GD&ĐT Hưng Yên

0

Đề thi thử tốt nghiệp năm 2021 môn Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Sở GD&ĐT Hưng Yên được TimDapAntổng hợp biên soạn hướng dẫn chi tiết đề thi thử tốt nghiệp năm 2021 môn Hóa. Hy vọng giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu luyện tập cũng như rèn luyện kĩ năng giải đề thi.

Mời các bạn tham khảo một số đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Hóa trên cả nước:

SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN 

Mã đề thi 301

THI THỬ TỐT NGHIỆP THPTQG 2021
BÀI THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn: Hóa Học
Thời gian làm bài: 50 phút

Họ, tên thí sinh: ……………………………………………………..

Số báo danh: …………………………………………………………….

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg =
24; Al = 27; S=32; Cl = 35,5; K = 39, Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108.

các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước

Câu 41: Etyl propionat là este có mùi thơm của dứa. Công thức cấu tạo của etyl propionat là

A. HCOOC2H5

B. C2H5COOC2H5

C. CH3COOCH3

D. C2H5COOCH3

Câu 42: Sắt có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

A. FeO

B. FeCl2

C. Fe2O3

D. FeS2

Câu 43: Oxit kim loại nào sau đây không tác dụng với nước ở điều kiện thường?

A. K2O

B. BaO

C. CaO

D. MgO

Câu 44: Kim loại dẫn điện tốt nhất là

A. Vàng

B. Nhôm

C. Đồng

D. Bạc

Câu 45: Hidrocacbon nào sau đây là chất khí ở điều kiện thường mà trong phân tử chỉ có liên
kết đơn

A. Axetilen

B. Metan

C. Hexan

D. Etilen

Câu 46: Công thức của phân ure là

A. (NH2)2CO

B. (NH2)2CO3

C. (NH4)2CO

D. (NH4)2CO3

Câu 47: Cho các kim loại sau: Ag, Mg, Fe, Cu. Kim loại có tính khử mạnh nhất là

A. Fe

B. Ag

C. Mg

D. Cu

Câu 48: Chất tham gia phản ứng trùng ngưng tạo polime là

A. CH2=CH2

B. CH2=CHCl

C. CH3-CH3

D. H2N(CH2)5COOH

Câu 49: Chất nào sau đây có thể dùng để làm mềm nước cứng có tính cứng tạm thời?

A. Ca(OH)2

B. Ca(HCO3)2

C. HCl

D. Mg(OH)2

Câu 50: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

A. Be

B. Ca

C. K

D. Ba

Câu 51: Chất béo tristearin có công thức cấu tạo là

A. (C17H31COO)3C3H5

B. (C17H33COO)3C3H5

C. (C15H31COO)3C3H5

D. (C17H35COO)3C3H5

Câu 52: Chất nào sau đây có khả năng làm quỳ tím ẩm hóa xanh?

A. Metylamin

B. Anilin

C. Alanin

D. Glyxin

Câu 53: Số nguyên tử N trong phân tử lysin là

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Câu 54: Công thức của sắt (II) nitrat là

A. FeO

B. Fe(NO3)2

C. FeSO4

D. Fe(NO3)3

Câu 55: Chất có nhiều trong quả chuối xanh là

A. glucozơ

B. fructozơ

C. tinh bột

D. saccarozơ

Câu 56: Chất bột X màu đen có khả năng hấp thụ các khí độc nên được dùng trong nhiều loại
mặt nạ phòng độc. Chất X là

A. than hoạt tính

B. đá vôi

C. thạch cao

D. lưu huỳnh

Câu 57: Cacbohidrat X có trong hầu hết các bộ phận của cây như lá, hoa, rễ,… và nhất là trong quả chín. Dẫn khí H2 vào dung dịch X đun nóng, có Ni làm xúc tác thu được poliancol Y. X và Y lần lượt là

A. glucozơ và sobitol

B. glucozơ và tinh bột

C. fructozơ và sobitol

D. glucozơ và ancol etylic

Câu 58: Cho các tơ sau: tơ axetat, tơ nilon-6, tơ nitron, tơ nilon-6,6; tơ nilon-7, poli(etylen terephtalat). Số tơ thuộc loại tơ poliamit là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 59: Cho 5,4 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu 9,05 gam hỗn hợp muối. Công thức của 2 amin trong X là

A. CH3NH2 và C2H5NH2

B. C2H3NH2 và C3H5NH2

C. C3H7NH2 và C4H9NH2

D. C2H5NH2 và C3H7NH2

Câu 60: Cho từ từ đến dư kim loại Cu vào dung dịch muối X. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa 2 muối. Dung dịch muối X là

A. Mg(NO3)2

B. FeCl3

C. FeCl2

D. AgNO3

Câu 61: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ở nhiệt độ thường, tất cả các amin đều tan nhiều trong nước

B. Tất cả các amin đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh

C. Các amin đều không độc, được sử dụng trong chế biến thực phẩm

D. Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin có thể dùng dung dịch HCl

Câu 62: Cho sơ đồ phản ứng sau:

(1) Glucozơ overset{men}{rightarrow} Y + CO2

(2) X + O2 overset{men}{rightarrow} Y + H2O

Các chất X, Y lần lượt là

A. ancol etylic, cacbon đioxit

B. ancl etylic, sobitol

C. axit gluconic, axit axetic

D. ancol etylic, axit axetic

Câu 63: Chất nào sau đây khi thủy phân tạo sản phẩm đều có phản ứng tráng gương?

A. HCOOCH=CH2

B. CH3COOCH3

C. HCOOCH3

D. CH3COOCH=CH2

Câu 64: Có thể dùng kim loại nào sau đây để điều chế kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 bằng phương pháp thủy luyện?

A. Na

B. Ca

C. Fe

D. Ag

Câu 65: Hòa tan hoàn toàn 1,53 gam hỗn hợp kim loại Mg, Fe, Zn trong dung dịch H2SO4 loãng dư thấy có 672ml khí H2 (đktc) thoát ra. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là

A. 3,66 gam

B. 5,29 gam

C. 2,59 gam

D. 4,41 gam

Câu 66: Kim loại nào sau đây không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường

A. Na

B. Ba

C. Fe

D. K

Câu 67: Số nguyên tử cacbon trong phân tử saccarozơ là

A. 10

B. 12

C. 22

D. 6

Câu 68: Cho 0,69 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước (dư) thu được 0,336 lít khí hidro (ở đktc). Kim loại kiềm là

A. Pb

B. K

C. Na

D. Li

Câu 69: Xà phòng hóa hoàn toàn 89 gam chất béo X bằng dung dịch NaOH dư, sau phản ứng
thu được m gam xà phòng và 9,2 gam glixerol. Giá trị của m là

A. 73,4

B. 99,2

C. 91,8

D. 83,8

Câu 70: Hòa tan 11,25 gam hỗn hợp Na, K, Na2O, K2O vào nước dư, thu được 2,8 lít khí và dung dịch X trong đó có chứa 8 gam NaOH. Dẫn V lít khí CO2 vào dung dịch X được dung dịch Y. Cho từ từ 280 ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch Y thấy thoát ra 4,48 lít khí CO2. Các chất khí đều đo ở đktc. Giá trị của V là

A. 6,048

B. 6,720

C. 4,480

D. 5,600

Câu 71: Hỗn hợp X gồm một amin (no, đơn chức, mạch hở) và hai ankin là đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol X cần vừa đủ 0,36 mol O2, thu được hỗn hợp Y gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn bộ Y vào bình đựng nước vôi trong dư, sau phản ứng thu được 19 gam kết tủa. Công thức phân tử của ankin có phân tử khối lớn hơn trong X là

A. C4H6

B. C2H2

C. C3H4

D. C5H8

Câu 72: Thủy phân m gam saccarozơ với hiệu suất 80% thu được hỗn hợp X. Cho toàn bộ X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu
được 43,2 gam Ag. Giá trị của m là

A. 85,55

B. 68,40

C. 42,75

D. 34,20

Câu 73: Cho hỗn hợp X gồm H2NCH2CH2COOH và CH3CH(NH2)COOH. Lấy 17,8 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y phản ứng vừa đủ
với 500ml dung dịch HCl 1M thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 25,10

B. 38,05

C. 42,65

D. 39,85

Câu 74: Cho các phát biểu sau:

(1) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa

(2) Trong tự nhiên, glucozơ có nhiều trong quả chín, đặc biệt có nhiều trong chuối chín

(3) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để làm sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói

(4) Polietieln là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa…

(5)Metylamin, đimetylamin, trimetylamin và etylamin là những chất khí mùi khai khó chịu, độc

(6) Các amino axit thiên nhiên (hầu hết là α-amino axit) là những hợp chất cơ sở để kiến tạo
nên các loại protein của cơ thể sống

Số phát biểu đúng là

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

Câu 75: Dẫn khí CO dư đi qua ống sứ đựng m gam CuO nung nóng. Khí sinh ra được dẫn vào
dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 20 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị
của m là

A. 16

B. 12

C. 8

D. 32

Câu 76: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Sục khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch NaAlO2

(2) Sục khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch NaSiO3

(3) Sục khí NH3 từ từ đến dư vào dung dịch AlCl3

(4) Cho dung dịch NaOH từ từ đến dư vào dung dịch AlCl3

(5) Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch dịch NaAlO2

(6) Cho dung dịch Ca(OH)2 đến dư vào dung dịch Ca(HCO3)2

Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được kết tủa là

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

Câu 77: ĐỐt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm (HCOO)3C3H5, H2NCH(CH3)COOH, C2H6, (CH3)2NH, CH3COOCH3 cần vừa đủ 0,4025 mol O2 thu được 0,345 mol H2O. Phần trăm số mol (HCOO)3C3H5 trong X là

A. 30%

B. 20%

C. 10%

D. 15%

Câu 78: Đốt cháy hỗn hợp gồm Mg và Fe (có tỉ lệ số mol tương ứng là 6:5) trong oxi một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết X bằng 250 gam dung dịch HNO3 30,492% thu được dung dịch muối Y (chứa 82,2 gam muối) và 1,792 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) gồm NO và N2O có tỉ khối hơi so với H2 là 20,25. Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch Y, lấy kết tủa nung trong điều kiện có không khí đến khối lượng không đổi thu được 25,6 gam chất rắn khan. Nồng độ phần trăm của Fe(NO3)3 trong dung dịch Y gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 15

B. 11

C. 13

D. 18

Câu 79: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào ba ống nghiệm, mỗi ống nghiệm 3-4 giọt CuSO4 2%

Bước 2: Cho tiếp vào ba ống nghiệm, mỗi ống nghiệm 2-3ml dung dịch NaOH 10% lắc đều

Bước 3: Tiếp tục nhỏ vào ống thứ nhất 2ml dung dịch glucozơ 1%, vào ống thứ 2 ml dung dịch
saccarozơ 1% vào ống nghiệm thứ ba 2ml dung dịch lòng trắng trứng

Cho các phát biểu sau:

(1) Ở bước 3, trong cả 3 ống nghiệm đều có kết tủa xanh của Cu(OH)2

(2) Kết thúc bước 2, trong cả ba ống nghiệm đều có kết tủa xanh của Cu(OH)2

(3) Sau bước 3, trong ống nghiệm thứ ba xuất hiện màu tím đặc trưng

(4) Ở bước 2 có thể thay dung dịch NaOH bằng dung dịch KOH

Số phát biểu đúng là

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2

Câu 80: Hỗn hợp E gồm 2 este: X đơn chức và Y hai chức (X, Y chỉ chứa nhóm chức este, mạch hở) Đốt cháy haonf toàn m gam E trong oxi dư thu được 1,85 mol CO2. Mặt khác, m gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 37 gam hỗn hợp Z gồm 2 muối và hỗn hợp T gồm 2 ancol (2 ancol đều có khả năng tách nước tạo anken). Đốt cháy hoàn toàn 37 gam hỗn hợp Z thu được H2O, 0,275 mol CO2 và 0,275 mol Na2CO3. Phẩn trăm khối lượng của Y trong E gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 76%

B. 74%

C. 73%

D. 75%

———– HẾT ———-

Nhìn chung, Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Sở GD&ĐT Hưng Yên được đánh giá khá hay và nhiều câu hỏi khó. Vẫn đảm bảo bám sát cấu trúc nội dung các năm trước, giúp đánh giá đúng năng lực phân loại. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,….

Leave a comment