Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa liên trường THPT Hà Tĩnh

0

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa liên trường THPT Hà Tĩnh được TimDapAntổng hợp biên soạn có đáp án kèm thèm theo, hướng dẫn chi tiết đề thi thử tốt nghiệp năm 2021 môn Hóa. Hy vọng giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu luyện tập cũng như rèn luyện kĩ năng giải đề thi.

Mời các bạn tham khảo một số đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Hóa trên cả nước:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH

LIÊN TRƯỜNG THPT 

Mã đề thi 001

THI THỬ TỐT NGHIỆP THPTQG 2021
BÀI THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn: Hóa Học
Thời gian làm bài: 50 phút

Họ, tên thí sinh: ……………………………………………………..

Số báo danh   : ………………………………………………………

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S=32; Cl = 35,5; K = 39, Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108.

Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 41: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất?

A. Al

B. Ag.

C.Fe.

D. Cu.

Câu 42: Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic, toàn bộ khí CO2, sinh ra hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 300 gam kết tủa. Hiệu suất phản ứng lên men là

A, 75,00%.

B. 80,00%.

C. 50,00%.

D. 62,50%

Câu 43: Loại polime có chứa nguyên tố halogen là

A. tơ olon.

B. cao su bunq.

C .PVC.

D. PE.

Câu 44: Kim loại nào sau đây không tác dụng với nước ở điều kiện thường?

A. Ba.

B. K.

C. Cu.

D. Ca.

Câu 45: Trường hợp nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa?

A. Cho Cu vào dung dịch HNO3

B. Đốt lá sắt trong khí Cl2.

C. Thanh nhôm nhúng trong dung dịch HCl.

D. Thanh kẽm nhúng trong dung dịch CuSO4

Câu 46: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Tơ lapsan thuộc loại polieste.

B. Tơ nilon-6,6 bền trong môi trường axit và môi trường kiềm

C. Tơ nitron bền, giữ nhiệt tốt, được dùng để dệt vải may áo ấm,

D. Glucozơ còn được gọi là đường nho.

Câu 47: Cho từ từ đến dư kim loại X vào dung dịch MgCl2, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toà thu được kết tủa và có khí thoát ra. X là kim loại nào sau đây?

A. Na

B. Cu.

C. Zn.

D. Fe.

Câu 48: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. Alanin.

B. metylamin.

C. phenol.

D. axit glutamic

Câu 49: Chất nào sau đây là chất béo?

A. (C17H35COO)3C3H5

B. (C17H35COO)3C5H9

C. C3H5(OH)3

D. (C17H31COO)2C2H4

Câu 50: Trong hợp chất NaCrO2, crom có số oxi hóa là

A. +2

B. +6

C. +4

D. +3

Câu 51: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư sinh ra khí NO?
A. Fe(OH)3

B. Fe2(SO4)3

C. Fe(OH)2

D. CuO

Câu 52: Chất nào sau đây là monosaccarit?

A. Saccarozơ

B. Fructozơ

C. Tinh bột

D. Xenlulozơ

Câu 53: Một mẫu nước cứng chứa các ion: Mg2+, Ca2+, Cl-, SO42-. Chất được dùng để làmmềm mẫu nước cứng trên là

A. Na3PO4

B. H2SO4

C. BaCl2

D. NaHCO3

Câu 54: Amin và amino axit đều tác dụng với dung dịch nào sau đây?

A. CH3OH

B. KOH

C. NaCl

D. H2SO4

Câu 55: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

A. Zn

B. Na

C. Fe

D. Ba

Câu 56: Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá theo tỉ lệ phần trăm về khối lượng của nguyên tố hoặc chất nào sau đây?

A. K2O

B. N2

C. Kali

D. P2O5

Câu 57: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH?

A. CaCO3

B. BaCO3

C. Al2O3

D. AlCl3

Câu 58: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2

A. 5

B. 3

C. 2.

D. 4

Câu 59: Hòa tan hoàn toàn m gam Cu trong dung dịch HNO3 dư thu được 6,72 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của m là

A. 38,4

B. 28,8

C. 32

D. 57,6

Câu 60: Trong công nghiệp kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện

A. Ca

B. Fe

C. Na

D. Al

Câu 61: Điện phân dung dịch (điện cực trơ, màng ngăn xốp) nào sau đây không thu được kim loại?

A. NaCl

B. CuSO4

C. FeSO4

D. AgNO3

Câu 62: Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp phenyl axetat và etyl fomat trong dung dịch NaOH dư, thu được sản phẩm hữu cơ gồm

A. 1 muối và 1 ancol

B. 2 muối và 2 ancol

C. 1 muối và 2 ancol

D. 3 muối và 1 ancol

Câu 63: Sản phẩm của phản ứng giữa kim loại Fe và khí clo là

A. FeCl2 và FeCl3

B. FeCl3

C. FeCl2

D. Fe(OH)3

Câu 64: Cho khí CO đi qua m gam Fe2O3 nung nóng, thu được 10,68g chất rắn X và khí Y. Cho toàn bộ khí Y hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 3 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 12,0g

B. 11,58g

C. 11,16g

D. 12,2g

Câu 65: Khí nào sau đây gây hiện tượng mưa axit?

A. SO2, NO2

B. N2, CO2

C. NO, CO2

D. H2, O3

Câu 66: Cho các chất sau: tinh bột, glucozơ, etyl fomat, Ala-Gly-Ala-Ala. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit, đun nóng là

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

Câu 67: Kim loại nào sau đây không tác dụng được với dung dịch HCl?

A. K

B. Mg

C. Fe

D. Cu

Câu 68: Cho 13,02 gam peptit mạch hở gly-ala-ala tác dụng với 200 ml dung dịch KOH 1M, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 21,04

B. 23,14

C. 22,02

D. 20,13

Câu 69: Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?

A. Au

B. Cu

C. Al

D. Ag

Câu 70: Cho sơ đồ phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol)

C6H12O6 overset{enzim, 30-35độ}{rightarrow}2X + 2CO2

X + O2overset{lên men giấm}{rightarrow} Y + H2O

X + Y overset{H^{+} , t^{circ } }{rightarrow} Z + H2O

Tên gọi của Z là

A. etyl axetat

B. metyl axetat

C. etyl fomat

D. metyl fomat

Câu 71: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch phèn chua

(2) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2

(3) Cho duugn dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2

(4) Cho dung dịch NaOH vào nước cứng tạm thời

(5) Cho dung dịch CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2

(6) Sục khí NH3 dư vào dung dịch AlCl3

(7) Cho NaHCO3 vào dung dịch CaCl2

Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được kết tủa là

A. 6

B. 3

C. 5

D. 4

Câu 72: Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X (gồm mtetyl axetat, etyl acrylat, metyl metacrylat và 3 hidrocacbon mạch hở) cần vừa đủ 2,71 mol O2 và 28,44g H2O. Mặt khác, a mol X vào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 phản ứng tối đa là 0,94 mol. Giá trị của a là

A. 0,4 mol

B. 0,6 mol

C. 0,3 mol

D. 0,25 mol

Câu 73: Hấp thụ hoàn toàn 5,6 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol NaOH và b mol Na2CO3, thu được 100ml dung dịch Y, cho từ từ 100ml dung dịch X vào 320ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng thu được dung dịch Y và 4,48 lít CO2 (đktc). Cho toàn bộ Y phản ứng hết với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 59,1 gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 0,25

B. 0,3

C. 0,35

D. 0,15

Câu 74: Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X, Y, Z đều được tạo bởi axit cacboxylic với ancol và đều có phân tử khối nhỏ hơn 234 và lớn hơn 60. Đốt cháy hoàn toàn a mol E, thu được 1,26 mol CO2 và 0,9 mol H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 12,36 gam E cần vừa đủ 350ml dung dịch NaOH 0,6M, thu được 6,52 gam hỗn hợp ancol và m gam hỗn hợp muối. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng mol lớn nhất trong E gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 53,76%

B. 42,72%

C. 31,55%

D. 47,33%

Câu 75: Hỗn hợp E gồm amin X (no, mạch hở) và ankin Y, số mol X lớn hơn số mol Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,07 mol E cần dùng vừa đủ 0,28 mol O2, thu được N2, CO2 và 0,22 mol H2O. Khối lượng của X trong 7,2 gam hỗn hợp E là

A. 2,4g

B. 7,2g

C. 4,8g

D. 1,8g

Câu 76: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg, Fe3O4 và Fe(NO3)3 vào dung dich chứa 0,6 mol H2SO4 loãng và 0,025 mol NaNO3, thu được udng dich Y chỉ chứa 80,025 gam hỗn hợp muối trung hòa và 4,07 gam hỗn hợp khí Z gồm NO, N2O, H2 có thể tích bằng 3,248 lít (đktc),(trong Z có tỉ lệ mol NO, N2O bằng 3:1 tương ứng). Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 1,175 mol NaOH, thu được 40,95 gam kết tủa E, nung E trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 32g chất rắn T. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe trong X gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 16,36%

B. 21,33%

C. 23,18%

D. 25,68%

Câu 77: Xà phòng hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm các triglixerit bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol và hỗn hợp X gồm ba muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa với tỉ lệ mol tương ứng là 7:4:10. Mặt khác, hidro hóa hoàn toàn m gam E bằng H2 dư, thu được 183,54 gam hỗn hợp Y. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 16,35 mol O2. Giá trị của m là

A. 191,36

B. 182,86

C. 192,63

D. 181,92

Câu 78: Tiến hành thí nghiệm phản ứng tráng gương của glucozơ theo các bước sau đây

Bước 1: Rửa sạch ống nghiệm thủy tinh bằng cách cho vào một ít kiềm, đun nóng nhẹ, tráng đều, sau đó đổ đi và tráng lại ống nghiệm bằng nước cất

Bước 2: Nhỏ vào ống nghiệm trên 1ml dung dịch AgNO3 1% sau đó thêm từng giọt NH3 trong ống nghiệm xuất hiện kết tủa màu nâu xám bạc của hidroxit, nhỏ tiếp vài giọt dung dịch NH3 đến khi kết tủa tan hết

Bước 3: Thêm tiếp 1ml dung dịch glucozơ 1% đun nóng nhẹ trên ngọn lửa đèn cồn một thời gian thấy thành ống nghiệm sáng bóng như gương

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong phản ứng trên, glucozơ đã bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3/NH3

(b) Trong bước 2, khi nhỏ tiếp dung dịch NH3 vào, kết tủa nâu xám của bạc hidroxit bị hòa tan do tạo thành phức bạc [Ag(NH3)2]+

(c) Trong bước 3, để kết tủa bạc nhanh bám vào thành ống nghiệm ta phải luôn lắc đều hỗn hợp phản ứng

(d) Ở bước 1, vai trò của NaOH là để làm sạch bề mặt ống nghiệm

Số phát biểu đúng là

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Câu 79: Hòa tan hoàn toàn 24,48 gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, Ba và BaO vào nước, thu được 100ml dung dịch Y và 0,16 mol H2. Trộn 100ml dung dịch Y với 100ml dung dịch gồm H2SO4 1M, HCl 3M, thu được a gam kết tủa và 200ml dung dịch Z có pH=13. Cô cạn Z thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 43,47

B. 19,83

C. 43,11

D. 20,17

Câu 80: Cho các phát biểu sau:

(a) peptit ala-ala-val mạch hở có phản ứng màu biure

(b) Trong phân tử xenlulozơ có ba nhóm -OH

(c) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu tím

(d) Phenol (C6H5OH) và anilin đều phản ứng với nước brom tạo kết tủa

(e) Đa số các polime không tan trong các dung môi thông thường

Số phát biểu đúng là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 5

Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa liên trường THPT Hà Tĩnh

41A 42A 43C 44C 45D 46B 47A 48B 49A 50D
51C 52B 53A 54D 55D 56A 57C 58C 59B 60B
61A 62D 63B 64C 65A 66C 67D 68B 69D 70A
71C 72B 73B 74B 75C 76C 77D 78D 79D 80A

———– HẾT ———-

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa liên trường THPT Hà Tĩnh được đánh giá khá hay và nhiều câu hỏi khó. Vẫn đảm bảo bám sát cấu trúc nội dung các năm trước, giúp đánh giá đúng năng lực phân loại. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,….

Leave a comment