Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lý lớp 11 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2015 – 2016

0

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lý lớp 11

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lý lớp 11 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2015 – 2016 có đáp án là tài liệu ôn tập môn Lý hiệu quả dành cho các bạn học sinh lớp 10 mới lên lớp 11. Đề kiểm tra môn Lý có 50 câu, làm trong thời gian 90 phút, mời các bạn tham khảo.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2015 – 2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Vật lý năm 2015 – 2016 trường THPT Thuận Thành số 1, Bắc Ninh

SỞ GD&ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN
(Đề thi có ..4.. trang)
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2015-2016
MÔN : VẬT LÝ – 11
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề 132

Câu 1: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 3,14s. Xác định pha dao động của vật khi nó qua vị trí x = 2cm với vận tốc v = 0,04m/s:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lý lớp 11 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Câu 2: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox với tần số góc ω. Ở li độ x, vật có gia tốc là

A. -ω2x B. -ωx2 C. ω2x D. ωx2

Câu 3: Con lắc lò xo dao động với biên độ A. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến điểm M có li độ Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lý lớp 11 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016 là 0,25(s). Chu kỳ của con lắc:

A. 1(s) B. 0,5(s) C. 1,5(s) D. 2(s)

Câu 4: Con lắc lò xo gồm vật nặng treo dưới lò xo dài, có chu kỳ dao động là T. Nếu lò xo bị cắt bớt một nửa thì chu kỳ dao động của con lắc mới là:

A. T. B. T/2. C. T/√2. D. 2T.

Câu 5: Một vật nặng khi treo vào một lò xo có độ cứng k1 thì nó dao động với tần số f1, khi treo vào lò xo có độ cứng k2 thì nó dao động với tần số f2. Dùng hai lò xo trên mắc song song với nhau rồi treo vật nặng vào thì vật sẽ dao động với tần số bao nhiêu:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lý lớp 11 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Câu 6: Treo một vật nặng vào một lò xo thẳng đứng, khi cân bằng lò xo dãn 10cm, lấy g = 10m/s2. Kích thích cho vật dao động với biên độ nhỏ thì chu kỳ dao động của vật là:

A. 0,87s B. 6,3s C. 1,28s D. 0,63s

Câu 7: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos (4πt – π/3) cm. Chu kì dao động là:

A. 0,5s. B. 4π s C. 4s D. 2s

Câu 8: Chọn đáp án đúng

A. vận tốc biến đổi điều hoà chậm pha π/2 so với li độ.

B. vận tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với li độ.

C. vận tốc biến đổi điều hoà sớm pha π/2 so với li độ.

D. vận tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ.

Câu 9: Một chất điểm dao động điều hòa. Khi đi qua vị trí cân bằng, tốc độ của chất điểm là 40cm/s, tại vị trí biên gia tốc có độ lớn 200cm/s2. Biên độ dao động của chất điểm là:

A. 5cm. B. 0,1m. C. 0,8m. D. 8cm.

Câu 10: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = -4cos(5πt – π/3)cm. Biên độ dao động và pha ban đầu của vật là

A. 4cm và -π/3 rad. B. 4cm và 2π/3 rad. C. -4cm và -π/3 rad. D. 4cm và 4π/3 rad

Câu 11: Trong các loại dao động thì

A. Dao dộng của con lắc lò xo luôn là dao động điều hòa

B. Dao động tuần hoàn là một dao động điều hòa

C. Chuyển động tròn đều là dao động điều hòa

D. Dao động điều hòa là một dao động tuần hoàn

Câu 12: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T thì động năng và thế năng của nó biến thiên với chu kì

A. 2T B. T/2 C. T D. T/4

Câu 13: Một vật có khối lượng m = 500 g được gắn vào một lò xo có độ cứng k = 600 N/m dao động với biên độ A = 0,1 m. Tính vận tốc của vật khi vật ở li độ x = 0,05 m.

A. 5 m/s B. 3 m/s C. 2 m/s D. 4 m/s

Câu 14: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k không đổi, dao động điều hoà. Nếu khối lượng m = 200 g thì chu kì dao động của con lắc là 2 s. Để chu kì con lắc là 1 s thì khối lượng m bằng

A. 200 g. B. 100 g. C. 50 g. D. 800 g.

Câu 15: Một chất điểm có khối lượng m = 1kg dao động điều hoà với chu kì T = π/5s. Biết năng lượng của nó là 0,02J. Biên độ dao động của chất điểm là:

A. 2cm B. 4cm C. 6cm. D. 6,3cm

(Còn tiếp)

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lý lớp 11

Đáp án mã đề 132

1

A

11

D

21

B

31

D

41

B

2

A

12

B

22

B

32

C

42

B

3

D

13

B

23

A

33

C

43

D

4

C

14

C

24

B

34

B

44

C

5

A

15

A

25

B

35

D

45

A

6

D

16

C

26

B

36

C

46

C

7

A

17

A

27

C

37

D

47

A

8

C

18

D

28

C

38

A

48

A

9

D

19

C

29

D

39

C

49

A

10

B

20

B

30

D

40

D

50

B

Leave a comment