Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 trường PTDTBT THCS Cán Chu Phìn, Hà Giang năm 2015 – 2016

0

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 trường PTDTBT THCS Cán Chu Phìn, Hà Giang năm 2015 – 2016 là đề kiểm tra đầu năm học nhằm đánh giá chất lượng học tập của học sinh từ lớp 7 lên lớp 8. Tài liệu bao gồm đáp án và đề thi môn Toán, giúp các em học sinh tự luyện tập và củng cố kiến thức hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Ngữ văn lớp 8 trường THCS Tân Khai, Bình Phước năm 2014 – 2015

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 trường THCS Long Sơn, Thạch Hà năm 2014 – 2015

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 trường THCS Võ Thị Sáu, Hải Phòng năm 2015 – 2016

PHÒNG GD & ĐT MÈO VẠC
TRƯỜNG PTDTBT THCS CÁN CHU PHÌN

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Năm học 2015-2016
MÔN: TOÁN – Lớp: 8
(Thời gian làm bài 45 phút)

Câu 1. (2 điểm) Tính.

a) (x + 5)2

b) (3x + 1)3

Câu 2. (3 điểm) Cho biểu thức: P(x) = ( x – 2 )2 – 2x ( 3x – 2)

a) Thu gọn biểu thức trên.

b) Tính giá trị biểu thức tại : x = –1.

Câu 3. (4 điểm) Cho Δ ABC cân tại A và hai đường trung tuyến BM, CN cắt nhau tại O. Chứng minh:

a, Δ BNC = Δ CMB.

b, Δ BCO cân tại O

Câu 4. (1 điểm) Chứng minh rằng: x – x2 – 1 < 0 với mọi số thực x

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8

Câu 1:

a) (x +5)2 = x2 + 2.x.5 + 52 (0,5đ)

= x2 + 10x +25 (0,5đ)

b) (3x +1)3 = (3x)3 + 3(3x)2.1+ 3.3x.12 + 13 (0,5đ)

= 9x3 +27x2 + 9x +1 (0,5đ)

Câu 2:

a) P(x) = (x – 2)2 – 2x (3x -2)

= x2 – 4x + 4 – 6x2 + 4x (1,0đ)

= -5x2 + 4 (0,5đ)

b) Thay x = ­–1 vào biểu thức P(x) rút gọn ta có (0,5đ)

P(-1) = -5 (-1)2 + 4 = -1 (1,0đ)

Câu 3:

Vẽ hình đúng, ghi GT, KL (1,0đ)

Đề thi KSCL môn Toán lớp 8

a, Xét Δ BNC và Δ CMB có:

BN = CM (gt); (0,5đ)

Góc ∠NBC = ∠MCB (Δ ABC cân tại A – gt)

BC : chung (0,5đ)

⇒ Δ BNC = Δ CMB (c.g.c). (0,5đ)

b, Ta có Δ BNC = Δ CMB (c.g.c). (0,5đ)

⇒ góc ∠BCN = ∠CBM

Hay góc ∠BCO = ∠CBO (0,5đ)

Vậy ΔBOC cân tại O (0,5đ)

Câu 4: Ta có

x – x2 – 1 = -(x2 – x +1) (0,25đ)

Đề thi KSCL môn Toán lớp 8

Leave a comment