Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn tiếng Anh năm 2019 – 2020

0

Đề thi khảo sát tiếng Anh đầu năm lớp 6 có đáp án

Đề kiểm tra đầu năm môn tiếng Anh lớp 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi chất lượng đầu năm lớp 6 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021 do Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải. Đề khảo sát chất lượng đầu năm tiếng Anh 6 có đáp án được biên tập dựa trên nội dung trọng tâm lớp 5 giúp các em học sinh chuẩn bị kiến thức vào đầu năm học hiệu quả.

I. Chọn câu trả lời đúng nhất (3 điểm).

1.______ is your name?

A. Who

B. What

C. Where

D. How

2.That is ______ ruler.

A. a

B. an

C. the

D. I

3.______ ? Fine , thanks.

A. How are you

B. How old are you

C. What’s your name

D. What is this

4.There ______ five people in my family.

A. is

B. are

C. am

D. do

5.Hoa : Is ______ your teacher? Lan: – Yes, it is

A. there

B. those

C. these

D. this

6.______ people are there in your family?

A. How many

B. What

C. How

D. When

7.How old is he? – He’s ______.

A. fifth

B. second

C. first

D. fifteen

8.What ______ he ______? – He’s an engineer.

A. does – do

B. do – does

C. do – do

D. does – does

9.Hoa brushes ______ teeth every morning.

A. his

B. her

C. my

D. your

10.Where do you live? ______.

A. I live in Hanoi

B. I’m at school

C. I’m twelve years old

D. I’m fine. Thanks

11.Tìm từ có cách phát âm khác ở phần gạch chân:

A. couches

B. benches

C. houses

D. tomatoes

12.______ ? – It’s an eraser.

A. What’s your name?

B. Who is that?

C. What’s that?

D.Where is that?

13.Tìm từ khác loại:

A. teacher

B. classmate

C. student

D. board

14.How many ______ are there in your class? – There are 35.

A. benchies

B. bench

C. benches

D. benchs

15.How old is your mother? ______ .

A. He’s forty years old

B. She’s forty

C. She’s forty year old

D. A & C are correct

II. Cho dạng đúng của động từ “to be” (1 điểm).

1.She…………………………………..a teacher.

2.We………………………………………doctors.

3. Hoang and Thuy………………………….students.

4.I …………………….Chi.

III. Nối một câu ở A và một câu trả lời ở B (2 điểm).

A B
1. Hello. Is your name Phong? a. I’m sixteen years old.
2. How are you? b. On Nguyen Trai street.
3. How old are you? c. I am a student
4. Where do you live? d. Yes. My name is Phong.
5. What do you do? e. That’s right, I am.
  f. I’m fine. Thank you. How about you?

IV. Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời các câu hỏi (2 điểm).

My name is Tâm. I’m a teacher. I live in a city. I get up at five every day. I go to school at a quarter to seven. The school is not near my house. It’s very beautiful. There’s a lake near the school. There are trees and flowers in the school. In front of the school, there is a river. Behind the school, there are flowers. Behind the flowers, there are tall trees. The police station is next to the school.

1.What does Tâm do?

…………………………………………………………………………………….

2.Where does she live?

……………………………………………………………………………………

3.Is the school near her house?

………………………………………………………………………………………

4.Is there a river or a lake near the school?

………………………………………………………………………………………

V. Sắp xếp trật tự từ trong các câu sau để tạo thành câu hoàn chỉnh (2 điểm)

1.do / what / she / does / ?

……………………………………………………………………………………

2.school / I / and / this / my/ student / am / a / is

……………………………………………………………………………………

3.eraser / that / is / your / ?

………………………………………………………………………………………

4.Mai’s class / students / are / twenty / in / there

……………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Chọn câu trả lời đúng nhất (3 điểm).

1 – B; 2 – A; 3 – A; 4 – B; 5 – D;

6 – A; 7 – D; 8 – A; 9 – B; 10 – A;

11 – D; 12 – C; 13 – D; 14 – C; 15 – B;

II. Cho dạng đúng của động từ “to be” (1 điểm).

1. is; 2. are; 3. are; 4. am

III. Nối một câu ở A và một câu trả lời ở B (2 điểm).

1 – d; 2 – f; 3 – a; 4 – b; 5 – c

IV. Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời các câu hỏi(2 điểm).

1. She is a teacher.

2. She lives in a city.

3. No, it isn’t.

4. There is a river near the school.

V. Sắp xếp trật tự từ trong các câu sau để tạo thành câu hoàn chỉnh (2 điểm)

1. What does she do?

2. I am a student and this is my school.

3. Is that your eraser?

4. There are twenty students in Mai’s class.

Download Đề thi và đáp án tại: Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 6. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên Tìm Đáp Án.

Leave a comment