Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn Toán năm 2013 – 2014 trường Tiểu học Định Hiệp, Bình Dương

0

Đề thi khảo sát đầu năm lớp 5 môn Toán

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn Toán năm 2013 – 2014 trường Tiểu học Định Hiệp, Bình Dương là đề kiểm tra có chất lượng môn Toán, là đề tham khảo hay dành cho các em học sinh và thầy cô giáo tham khảo nghiên cứu ôn tập tốt chương trình lớp 4 và học tiếp lên chương trình lớp 5 được chắc chắn và có phương pháp học tập thích hợp.

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN DẦU TIẾNG

TRƯỜNG TH ĐỊNH HIỆP

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 5

Năm học: 2013-2014

Thời gian: 60 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (100 điểm)

Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng

Câu 1: Các số nào còn thiếu?

 10500; 11000; 11500; …..… ; ………

A. 12500; 13000                               B. 12000; 12500

C. 12000; 13000                 D. 13000; 14000

Câu 2: Số “Bốn trăm linh chín nghìn” viết là:

A. 409000         B. 400090         C. 490000         D. 400900

Câu 3:  Những số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 là:

A. 405; 2760, 147; 850                   B. 2760; 850; 970; 370

C. 2760; 4625; 261; 970          D. 295; 370; 850; 405

Câu 4: Tìm x: 35784 : x = 126

A. x = 216         B. x = 284        C. x = 146         D. x = 278

Câu 5: 184 giây = ………. phút ……….. giây

A. 5 phút 4 giây           B. 4 phút 4 giây

C. 2 phút 4 giây           D. 3 phút 4 giây

Câu 6: 1/5 thế kỷ = ……. năm

A. 15            B. 17            C. 20             D. 25

Câu 7: Trung bình cộng của các số 49; 75; 36; 40 và 50 là:

A. 40            B. 45            C. 55             D. 50

Câu 8: Lê lợi lên ngôi vua vào năm 1482. Năm đó thuộc thế kỷ nào?

A. Thế kỷ XIV              B. Thế kỷ XVI

C. Thế kỷ XV               D. Thế kỷ XIII

Câu 9: 60 km2 40m2 = …… m2

Số điền vào chỗ chấm là :

A. 640           B. 60000040          C. 64000         D. 6000040

Câu 10: Một hình bình hành có độ dài đáy là 14cm và chiều cao 26cm. Diện tích hình bình hành là:

A. 364cm2       B. 346cm2          C. 643cm2        D. 634cm2

Câu 11: Nếu a = 60 cm thì chu vi của hình vuông đó là:

A. 420cm        B. 64cm            C. 240cm          D. 100cm

Câu 12: Chọn cách tính nhanh nhất cho phép toán sau:

14693 + 2768 + 307 = …….?

A. (14693 + 2768) + 307 = 17461 + 307 = 17768

B. 14693 + (2768 + 307) = 14693 + 3075 = 17768

C. (14693 + 307) + 2768 = 15000 + 2768 = 17768

Câu 13: Tính giá trị biểu thức:

47512 – 598000 : 100 = ………..?

A. 41532          B. 41350           C. 40530           D. 41410

Câu 14: Khi rút gọn phân số 54/78 ta được phân số nào?

A. 1/7            B. 9/16            C. 7/12            D. 9/13

Câu 15: Một hình thoi có hai đường chéo lần lượt là 27cm và 16cm. Diện tích hình thoi là:

A. 116cm2        B. 216cm2        C. 126cm2         D. 261cm2

Câu 16: Trong hình bình hành ABCD dưới đây, có chiều cao là đoạn thẳng:

A. Đoạn thẳng DC

B. Đoạn thẳng BH

C. Đoạn thẳng AH

D. Đoạn thẳng AD

Câu 17: Trên bản đồ tỉ lệ 1: 15000 000, quãng đường AB đo được 35 cm. Độ dài thật của quãng đường AB dài là:

A. 525 km         B. 148 km         C. 125 km          D. 500 km

Câu 18: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để: 15/21 = …/7 là:

A. 15            B. 21              C. 7              D. 5

Câu 19: Một người đi xe đạp hết quãng đường AB hết giờ. Hỏi người đó phải mất bao nhiêu phút để đi hết quãng đường đó?

Người đó đi hết quãng đường là:

A. 30 phút        B. 45 phút          C. 35 phút          D. 40 phút

Câu 20: Tìm y: 4/7 x y = 1/3

A. y = 7/12        B. y = 4/21         C. y = 12/7         D. y = 2/5

B. TỰ LUẬN: (50 điểm)

Bài 1: Tính:

a/ 2/3 + 5/2 – 3/4;                 b/ 2/5 x 1/2 : 1/3

Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

357 x 25 + 357 x 74 + 357

Bài 3: Trong hai ngày cửa hàng vật liệu xây dựng Tuấn Khanh đã bán được 5760kg sắt. Biết ngày thứ nhất bán được ít hơn ngày thứ hai là 480kg sắt. Hỏi mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam sắt?

Bài 4: Mẹ hơn con 30 tuổi. Tính tuổi mẹ và tuổi con, biết rằng tuổi con bằng 2/5 tuổi mẹ.

Bài 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 90dm, chiều rộng bằng 4/5 chiều dài. Tính diện tích của mảnh vườn đó ra đơn vị mét vuông.

Đáp án đề thi khảo sát đầu năm lớp 5 môn Toán

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (100 điểm)

(Mỗi câu trả lời đúng đạt 5 điểm)

Câu 1: B

Câu 5: D

Câu 9: B

Câu 13: A

Câu 17: A

Câu 2: A

Câu 6: C

Câu 10: A

Câu 14: D

Câu 18: D

Câu 3: B

Câu 7: D

Câu 11: C

Câu 15: B

Câu 19: B

Câu 4: B

Câu 8: C

Câu 12: C

Câu 16: C

Câu 20: A

B. TỰ LUẬN (50 điểm)

(Mỗi bài đúng đạt 10 điểm)

Bài 1: Tính:

a/ 2/3 + 5/2 – 3/4 = 19/6 – 3/4 = 58/24 = 29/12

b/ 2/5 x 1/2 : 1/3 = 2/10 : 1/3 = 6/10 = 3/5

Bài 2:

357 x 25 + 357 x 74 + 357

= 357 x (25 + 74 + 1) (5đ)

= 357 x 100 (3đ)

= 35700 (2đ)

Bài 3: Giải

Số kg sắt ngày thứ nhất cửa hàng bán được là: (2đ)

(5 760 – 480) : 2 = 2 640 (kg) (2đ)

Số kg sắt ngày thứ hai cửa hàng bán được là: (2đ)

5 760 – 2 640 = 3 120 (kg) (2đ)

Đáp số: Ngày thứ nhất: 2 640 kg (2đ)

Ngày thứ hai: 3 120 kg.

(Học sinh có thể giải cách khác)

Bài 4: Giải

Hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 2 = 3 (phần) (2đ)

Tuổi con là: (2đ)

30 : 3 x 2 = 20 (tuổi) (4đ)

Tuổi mẹ là:

20 + 30 = 50 (tuổi) (2đ)

Đáp số: Tuổi con: 20 (2đ)

Tuổi mẹ: 50

(Học sinh có thể giải cách khác)

Bài 5: Giải

Tổng số phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần) (2đ)

Chiều rộng của mảnh vườn là:

90 : 9 x 4 = 40 (dm) (2đ)

Chiều dài của mảnh vườn là:

90 – 40 = 50 (dm) (2đ)

Diện tích của mảnh vườn là:

40 x 50 = 2000 (dm2) (3đ)

2000 dm2 = 20 m2

Đáp số: 20 m2 (1đ)

(Học sinh có thể giải cách khác)

Leave a comment