Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 tỉnh Bình Dương năm 2012 – 2013

0

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH DƯƠNG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 2
NĂM HỌC: 2012 – 2013

Ngày: 14/9/2012
Thời gian: 60 phút

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (100 điểm, mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm)

1/ Số nào dưới đây lớn hơn 67?
A. 59 B. 57
C. 58 D. 68

2/ Số “tám mươi chín” viết là:
A. 98 B. 89
C. 809 D. 819

3/ Số nào bé nhất trong các số dưới đây:
A. 58 B. 25
C. 18 D. 43

4/. Số nào lớn nhất trong các số dưới đây:
A. 38 B. 65
C. 12 D. 87

5/ Mẹ có một bó hoa. Mẹ tặng bà một chục bông hoa và tặng chị 8 bông hoa. Hỏi mẹ đã tặng tất cả bao nhiêu bông hoa?
A. 18 bông hoa B. 20 bông hoa
C. 9 bông hoa D. 2 bông hoa

6/ Số liền trước số 56 là:
A. 58 B. 54
C. 55 D. 59

7/ Số liền sau số 65 là:
A. 64 B. 66
C. 67 D. 68

8/ Kết quả của phép cộng 34 + 45 là:
A. 79 B. 78
C. 97 D. 385

9/ Kết quả của phép trừ 89 – 56 là:
A. 12 B. 33
C. 14 D. 29

10/ Kết quả của phép tính 79 – 25 + 20 là:
A. 34 B. 54
C. 74 D. 52

11/ Cột đèn tín hiệu giao thông ở các giao lộ có bao nhiêu đèn?
A. Một đèn B. Hai đèn
C. Ba đèn D. Bốn đèn

12/ Đèn tín hiệu giao thông ở các giao lộ có bao nhiêu màu?
A. Một màu B. Hai màu
C. Ba màu D. Bốn màu

13/ Điền dấu nào dưới đây vào chỗ chấm: 34 + 12 ……… 45
A. > B. <
C. + D. =

14/ Điền dấu nào dưới đây vào chỗ chấm: 57 – 23 ……… 21 + 15
A. > B. <
C. – D. =

15/ Điền số vào chỗ chấm: 26 + ……… = 48
A. 21 B. 23
C. 22 D. 24

16/ Số hình tam giác và hình vuông trong hình vẽ là:
A. Có 2 hình tam giác và 1 hình vuông
B. Có 2 hình tam giác và 2 hình vuông
C. Có 1 hình tam giác và 1 hình vuông
D. Có 1 hình tam giác và 2 hình vuông

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 tỉnh Bình Dương

17/ Số tam giác có trong hình vẽ là:
A. Có 2 hình
B. Có 3 hình
C. Có 4 hình
D. Có 5 hình

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 tỉnh Bình Dương

18/ Có tất cả bao nhiêu ngôi sao trong và ngoài hình tròn?
A. 11
B. 6
C. 8
D. 14

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 tỉnh Bình Dương

19/ Số hình vuông trong hình vẽ bên là:
A. 1 hình
B. 2 hình
C. 3 hình
D. 4 hình

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 tỉnh Bình Dương

20/ Đoạn thẳng AC dài bao nhiêu cm?
A. Dài 5 cm
B. Dài 2 cm
C. Dài 3 cm
D. Dài 8 cm

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 tỉnh Bình Dương

B/ PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN (50 điểm, mỗi câu đúng 10 điểm)

21/ Đặt tính rồi tính

95 – 23
…………….
…………….
……………
45 + 34
…………….
…………….
…………….
22 + 35
…………….
…………….
…………….
27 + 51
…………….
…………….
…………….
79 – 25
…………….
…………….
…………….

22/ Viết các số sau:
Số lớn nhất có 1 chữ số là:……………………………………………………..
Số lớn nhất có 2 chữ số là:……………………………………………………..
Số bé nhất có 1 chữ số là:……………………………………………………..
Số tròn chục bé nhất là:………………………………………………………….
Số tròn chục lớn nhất là:………………………………………………………….

23/ Đúng điền Đ, sai điền S vào chỗ trống

– Số 10 là số có 1 chữ số ………..

– Số 17 gồm 1 chục và 7 đơn vị ………..

– Số 30 gồm 3 chục và 0 ………..

– 16 con + 3 con = 19 ………..

– 20 cm + 40 cm = 60 cm ………..

24/ Em có 26 quả cam, mẹ cho thêm 12 quả. Em biếu bà 2 chục quả. Hỏi em còn bao nhiêu quả cam?
A. 36 quả B. 38 quả
C. 18 quả D. 40 quả

25/ Em chọn ý trên vì:

Leave a comment