Đề thi học sinh giỏi lớp 11 THPT tỉnh Hà Tĩnh năm học 2012 – 2013 môn Địa lý – Có đáp án

0

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ TĨNH

(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH CẤP THPT
NĂM HỌC 2012 – 2013

ĐỀ THI MÔN: ĐỊA LÝ – LỚP 11

Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu I

1. Tại sao nói toàn cầu hóa kinh tế ngày càng biểu hiện rõ nét.

2. So sánh và giải thích tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) giữa các nước châu Phi và Mĩ La tinh trong vài thập niên gần đây.

Câu II

1. Trình bày nguyên nhân và hậu quả của quá trình đô thị hóa tự phát ở Mĩ La tinh.

2. Cho bảng số liệu sau:

Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của Hoa Kì (Đơn vị: tỉ USD)

Hãy nhận xét và giải thích về hoạt động ngoại thương của Hoa Kì.

Câu III

1. Trình bày các đặc điểm về dân cư của Liên bang Nga. Phân tích ảnh hưởng của các đặc điểm đó đến sự phát triển kinh tế – xã hội.

2. Chứng minh công nghiệp Trung Quốc có sự phân hóa về mặt lãnh thổ. Giải thích nguyên nhân của sự phân hóa đó.

Câu IV

Cho bảng số liệu:

TỔNG SỐ DÂN VÀ DÂN SỐ THÀNH THỊ CỦA NƯỚC TA (Đơn vị: nghìn người)

1. Hãy tính tỉ lệ dân thành thị của nước ta qua các năm trên.

2. Dựa vào bảng số liệu đã cho và kết quả vừa tính, hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình phát triển dân số của nước ta giai đoạn 1990 – 2010.

3. Nhận xét và giải thích tình hình phát triển dân số của nước ta giai đoạn trên.

Leave a comment