Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Huỳnh Tấn Phát, Đồng Nai năm học 2015 – 2016

0

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 có file nghe

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Huỳnh Tấn Phát, Đồng Nai năm học 2015 – 2016 là tài liệu ôn thi học kỳ 1 dành cho các em học sinh luyện tập và củng cố kiến thức hiệu quả. Sau đây mời các em cùng làm bài.

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Canh Hiển, Bình Định năm học 2015 – 2016

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 trường PTDT-BT Tiểu học Đăk Choong, Kon Tum năm học 2014 – 2015

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 Chương trình tiếng Anh 10 năm năm học 2015 – 2016

PART I. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen and number (1pt)

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3

Question 2. Listen and tick. (1pt)

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3

Question 3: Listen and draw the line. (1pt)

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3

Question 4: Listen and circle (1pt)

1.This is…………….

a. a ruler

b. two rubbers

2. This is……………….

a. my school

b. your school bag

3. What color……………?

a. is this

b. is that

4. What ………….?

a. are these

b. are there

Question 5: Listen and complete. (1pt)

Nam: Hello, Mr. Zomboss. These are my rulers.

Zomboss: (1) ________ they?

Linda: Hi, Mr. Zomboss. These are my notebooks.

Zomboss: Really?

Peter: Hello, Mr. Zomboss. These are my (2) ___________.

Zomboss: Wow. Looking good!

Mai: Hello, Mr. Zomboss. (3) __________ are my (4) ___________ cases.

Zomboss: Great!

PART II: READING AND WRITING (15 minutes)

Question 6: Look and read. Put a tick (v) or a cross (x) in the box. (1pt)

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3

Question 7: Read and write the suitable words in the gaps. (1pt)

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3

Question 8: Look at pictures. Look at the letters. Write the words .(1pt)

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3

Question 9: Label each school thing with a suitable word from the box. (1pt)

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3

Leave a comment