Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2017 – 2018

0

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2017 – 2018 bao gồm đáp án chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối kì 2, cuối năm học đạt kết quả cao. Hơn nữa, đây cũng là tài liệu chất lượng cho các thầy cô khi ra đề học kì 2 cho các em học sinh. Mời thầy cô, phụ huynh và các em cùng tham khảo.

Bộ đề thi học kì 2 lớp 5 năm 2020

Đề bài: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5: 2018 – 2019

Câu 1: a) Chữ số 3 trong số thập phân 98,235 có giá trị là:

A. 3

B. frac{3}{10}

C. frac{3}{100}

D. frac{3}{1000}

b) Số thập phân 718,45 giảm đi bao nhiêu lần nếu ta dịch chuyển dấu phẩy sang trái một chữ số:

A. 2 lần

B. 10 lần

C. Không thay đổi

D. 100 lần

Câu 2: a) Số thích hợp để điền vào trong phép tính frac{28}{32}=frac{7}{.....} là:

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

b) Phân số frac{3}{4} viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:

B. 25%

A. 34%

C. 75%

D. 85%

Câu 3: Khoảng thời gian từ 7 giờ kém 15 phút đến 7 giờ 15 phút là:

A. 15 phút

B. 30 phút

C. 45 phút

D. 1 giờ

Câu 4: Biểu thức 6,72 + 3,4 x 2,5 có giá trị là:

A. 15,22

B. 25,3

C. 16,32

D. 20,4

Câu 5: Số dư của phép chia 27,16 : 25 = 1,08 là:

A . 1,6

B. 0,16

C. 16

D. 0,016

Câu 6: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 5km 2m = … … … km

b. 3,6 giờ = … … giờ … … phút

c. 7635 kg = … … tấn … … kg.

d. 6m2 3dm2 = … … m2

Câu 7: Thùng to có 46,6l dầu, thùng bé có 13,4l dầu. Số dầu đó được chứa vào các chai như nhau, mỗi chai chứa 0,75l. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu?

Câu 8: Cho biết frac{3}{5}của một số là 375. Vậy 80% của số đó là bao nhiêu?

A. 180

B. 625

C. 500

D. 550

Câu 9: Một ca nô đi từ A lúc 6 giờ 30 phút, đến B lúc 7 giờ 45 phút và đi với vận tốc 24 km/giờ. Tính quãng đường ca nô đi được.

Câu 10: Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 36m và 28m, chiều cao của thửa ruộng bằng trung bình cộng hai đáy. Trên thửa ruộng đó cứ 10m2 người ta thu hoạch được 60kg ngô. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn ngô?

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Lớp 5 môn Toán

Câu

1 (1 điểm)

2 (1 điểm)

3 (0,5 điểm)

4 (0,5 điểm)

5 (0,5 điểm)

8 (0,5điểm)

 

a

b

a

b

 

 

 

 

Đáp án

C

B

C

C

B

A

B

A

Câu 6: 1 điểm (mỗi câu đúng được 0,25đ)

a. 5km 2m = 5,002 km

b. 3,6 giờ = 3 giờ 36 phút

c. 7635 kg = 7 tấn 635 kg.

d. 6m2 3dm2 = 6,03 m2

Câu 7: 1,5 điểm

Bài giải

Số lít dầu của hai thùng là: (0,25đ)

46,6 + 13,4 = 60 (lít) (0,5đ)

Số chai dầu có tất cả là: (0,25đ)

60 : 0,75 = 80 (chai) (0,5đ)

Đáp số: 80 chai

Câu 9: 1,5 điểm

Bài giải

Thời gian ca nô đi hết quãng đường là: (0,25đ)

7 giờ 45 phút – 6 giờ 30 phút = 1 giờ 15 phút (0,25đ)

1 giờ 15 phút = 1,25 giờ (0,25đ)

Quãng đường ca nô đi được là: (0,25đ)

24 x 1,25 = 30 (km) (0,5đ)

Đáp số: 30 km

Câu 10: 2 điểm

Bài giải

Chiều cao của thửa ruộng là: (0,25đ)

(36 + 28) : 2 = 32 (m) (0,25đ)

Diện tích của thửa ruộng là: (0,25đ)

(36 + 28) x 32 : 2 = 1024 (m2) (0,25đ)

Số kg ngô thu hoạch được trên thửa ruộng đó là: (0,25đ)

1024 : 10 x 60 = 6144 (kg) (0,25đ)

Đổi: 6144 kg = 6,144 tấn (0,25đ)

Đáp số: 6,144 tấn (0,25đ)

Đề thi học kì 2 lớp 5 năm 2019

Đề bài thi học kì 2 môn Toán lớp 5: 2017 – 2018

Thứ…………., ngày … tháng … năm 20……

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

Môn: Toán

Thời gian: 40 Phút

Năm học: 2017 – 2018

Câu 1: Số 65,982 đọc là: (0,5 điểm)

A.

Sáu mươi lăm phẩy chín trăm hai tám.

B.

Sáu trăm năm mươi chín phẩy tám mươi hai.

C.

Sáu chục hai đơn vị phẩy chín trăm tám mươi lăm.

D.

Sáu mươi lăm phẩy chín trăm tám mươi hai.

Câu 2: Số Một nghìn không trăm linh ba phẩy sáu mươi bảy viết là: (0,5 điểm)

A. 1103,67

B. 1300,67

C. 1003,67

D. 1030,67

Câu 3: Phần thập phân của số thập phân 23,567 là: (0,5 điểm)

A. 23

B. 567

C. 67

D. 23,567

Câu 4: Trong số thập phân 34,2653 chữ số có giá trị ở hàng phần mười là số: (0,5 điểm)

Câu 5: Bốn bạn Bắc, Trung, Nam, Tây khi chuyển từ phân số thập phân ra số thập phân 5/10 = 0,5 bạn nào thực hiện đúng cách: (0,5 điểm)

A. Tây. 5 : 10

B. Nam. 5 10

C. Trung. 5 + 10

D. Bắc. 5 – 10

Câu 6: Trong các số thập phân sau, số nào lớn hơn số 12,014: (0,5 điểm)

A. 12,012

B. 12,015

C. 012,013

D. 12,006

Câu 7: Kết quả đúng của phép tính 12,876 x 10 = là: (0,5 điểm)

A. 1287,6

B. 1,2876

C. 128,76

D. 12876

Câu 8: Khi tính tỉ số phần trăm của 13 với 26 thì bạn nào thực hiện cách tính đúng: (0,5 điểm)

A. Xuân làm: 26 13 : 100.

B. Đông làm: 13 – 26 : 100.

C. Thu làm: 13 : 26 : 100.

D. Hạ làm: 13 : 26 100.

Câu 9: 45 phút bằng bao nhiêu giờ? (0,5 điểm)

A. 0,75 giờ.

B. 750 giờ.

C. 0,075 giờ.

D. 0,57 giờ.

Câu 10: Diện tích hình chữ nhật có chiều dài a = 4cm, chiều rộng b = 1,2cm là: (0,5 điểm)

A. 4,08 cm2

B. 4,8 cm2

C. 48 cm2

D. 8,4 cm2

Câu 11: Thể tích hình lập phương có kích thước như hình sau là: (0,5 điểm)

Đề thi học kì 2 lớp 5

A. 110 cm2

B. 115 cm2

C. 125 cm2

D. 130 cm2

Câu 12: Trên một thửa ruộng hình chữ nhật có diện tích là 120m2. Người ta sử dụng một nửa diện tích đó để trồng lúa, phần còn lại trồng ngô.

a. Diện tích đất trồng lúa là bao nhiêu mét vuông ?.

b. Nếu cứ 1m2 thì thu hoạch được 10kg lúa, thì với diện tích trồng lúa như trên thì người ta thu được bao nhiêu ki-lô-gam lúa? (1,5 điểm)

Câu 13: Bạn Tuấn đi học từ nhà lúc 6 giờ và đi với vận tốc là 15 km/giờ thì đến trường lúc 6 giờ 45 phút. Hỏi đoạn đường từ nhà bạn Tuấn đến trường dài bao nhiêu ki-lô-mét ?. (2 điểm)

Câu 14: Mẹ hái được 30 quả cam, con hái được 15 quả cam. Hỏi số cam con hái được bằng bao nhiêu phần trăm số cam mẹ hái được ?. (1 điểm)

Đáp án và hướng dẫn chấm đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ý đúng

D

C

B

A

A

B

C

D

A

B

C

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 12

Bài giải

Diện tích đất trồng lúa là:

120 : 2 = 60 (m2)

Người ta thu được số ki-lô-gam lúa là:

60 10 = 600 (kg)

Đáp số: 600 kg

Câu 13

Bài giải

Thời gian Tuấn đi hết quảng đường là:

6 giờ 45 phút – 6 giờ = 45 (phút)

Đổi 45 phút = 0,75 giờ

Tuấn đến trường đoạn đường dài là:

15 0,75 = 11,25(km)

Đáp số: 11,25 km

Câu 14

Bài giải

Số phần trăm cam con hái được là:

15 : 30 x 100 = 50%

Đáp số: 50%

Bộ đề thi đầy đủ các môn lớp 5 học kì 2

Đề cương, đề ôn tập học kì 2 lớp 5 môn Toán

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 5, và môn Toán 5.Những đề thi này được Tìm Đáp Án sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 1 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Các đề thi học kì 2 lớp 5 khác

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2017 – 2018 theo Thông tư 22

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2017 – 2018

Leave a comment