Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 – 2019 số 4

0

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Đề kiểm tra cuối năm lớp 5 môn Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 5 năm học 2018 – 2019 do Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh 5 cuối kì 2 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 5 nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

I/ Circle the odd-one-out.

1.

a. bus

b. helicopter

c. motorcycle

d. train

2.

a. along

b. in the middle of

c. between

d. because

3.

a. young

b. handsome

c. tall

d. dance

4.

a. snow

b. elbow

c. show

d. girl

5.

a. coat

b. soap

c. stone

d. goat

II/ Look and write.

was

were

wasn’t

weren’t

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh

III/ Write.

had

didn’t have

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh

IV/ Give the correct form of the verbs in brackets.

1.

My class (not start) ______________at 8’clock.

2.

How many floors your house (have) _________________?

3.

Mr. Ba (watch) __________________ TV every evening.

4.

When Hoa (have) _______________Math?

5.

She (brush) _______________ her teeth after meals.

6.

How you (go) ______________ to school? – By bike.

7.

They (play) __________________ games after school.

8.

Huy’s brother (go) _________________ to bed at 10 o’clock.

9.

Lam’s mother (work) ________________ in a factory.

10.

Who your grandparents (live) _____________with?

V/ Write the correct words.

litter

garbage can

path

grass

fountain

trees

litter: rác, xả rác

This is a nice park. There are two (1) ________ in the park and there are lots of flowers.

A woman is standing near a (2) ________.

A duck is walking on the (3) ________ and a girl is walking on the (4) ________.

A man is cleaning the park. He is taking all the (5) ________and putting it in the (6) ________.

The park is very clean now.

Đáp án có trong file tải, mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 – 2019 số 4. Ngoài ra, Tìm Đáp Án đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 online, …. Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Leave a comment