Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021

0

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi Anh văn lớp 4 học kỳ 2 năm 2020 – 2021 do Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh Unit 11 – 20 lớp 4 giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Reorder the words.

1. want/ What/ see/ he/ animal/ does/ to/ ?

___________________________

2. see/ monkey/ want/ I/ to/ ./

___________________________

3. to/ Why/ want/ see/ does/ she/ them/ ?/

___________________________

4. funny/ Because/ are/ they/ ./

___________________________

5. cute/ They/ too/ are/ ./ ,/

___________________________

Under the mistake and correct it. 

1. Would you like go out with your mom?

2. What animal does you want to see?

3. I like bears because it’s big.

4. My shoes is fifty thousand dong.

5. What is Phong phone number?

Read and choose the correct answer. 

I’m going to the zoo 1. (this weekend/ last week). I 2. (want/ wants) to see giraffe because they are tall. And then, I am going to the 3. (bookshop/ bakery) because I want to buy some cookies. My brother is going to the mountain because he 4. (want/ wants) to climb. 5. (They’re/ It’s) a great weekend.

Circle the odd one out.

1. a. Monday b. weekend c. Tuesday d. Sunday

2. a. January b. March c. today d. May

3. a. rice b. bookshop c. bakery d. sweet shop

4. a. music b. England c. English d. science

5. a. doctor b. engineer c. clerk d. job

Trên đây là Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 4 chương trình mới có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,… được cập nhật liên tục trên Tìm Đáp Án.

Leave a comment