Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021 số 3

0

Đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 có đáp án

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2020 – 2021 do Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải. Đề thi Anh văn lớp 4 học kỳ 2 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 4 Unit 11 – 20 giúp các em ôn ập tại nhà hiệu quả.

Em hãy khoanh tròn chữ cái A, B, C hoặc D chọn từ khác các từ còn lại trong mỗi nhóm từ sau.

1. A. twenty B. twenty-third C. twenty-three D. twenty-nine

2. A. tennis B. football C. guitar D. volleyball

3. A. Japanese B. Australia C. America D. England

4. A. office B. police C. doctor D. clerk

5. A. sister B. farmer C. worker D. singer

Khoanh tròn chữ cái (A, B, C hoặc D) của từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành những câu.

1.It’s so hot. Do you like going _________ with me? – Yes, I do.

A. swims B. swimming C. swim D. to swim

2.My father like joking all the time. He is a ________ person.

A. nice B. careful C. generous D. cheerful

3. What does he do __________ Maths lessons?

A. from B. and C. during D. end

4. There ________ a lot of fun on festivals.

A. is B. are C. am D. have

5. We _________ our teachers and friends on Tet holidays.

A. go B. visit C. get together D. eat

6. Can I have a look at the shirt?

A. I don’t know. C. Sure. Here you are.

B. Don’t look. D. Fine, thanks.

Cho dạng đúng của các động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.

1. Shih. The baby_____________. Don’t talk too loud. (sleep)

2. Yesterday, we __________the art museum near my school. (visit)

3. His father _________ to work by car everyday. (go)

4. There ___________ a cartoon on TV but I don’t watch it. ( be)

Đọc và hoàn thành đoạn văng bằng các từ đã cho.

T-shirt clothes pair wears sandals

Tuan wears different clothes for schooldays. On hot days, he often (1)_____________ blue cap, a red scarf, a white (2)___________, a pair of blue shorts and a pair of (3)____________. On cold days, he wears a cap, a scarf and a yellow jacket over a brown jumper and a (4)_____________of black shoes. Nam likes hot days because he can wear light (5) ____________to school.

Em hãy viết một từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau.

1. He is a guard. He works _________night.

2. How many fingers ___________ a person have?

3. Do you know __________ she is doing at the moment?

4. How ___________ times should we go to the dentist every year?

5.___________does Lan go to school every day? She walks to school.

Trên đây là Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 4 chương trình mới có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,… được cập nhật liên tục trên Tìm Đáp Án.

Leave a comment